Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af ejerens ønske om, at opføre cirka 15 tæt-lav boliger på en del af matr.nr. 8 a Stensballe by, Vær. Der er tale om et areal på cirka 7.000 m2, som ligger øst for Superbrugsen i Stensballe i byens østligste del. Området er i dag omfattet af gældende lokalplan nr. 141 og ligger i delområde E - et område, som må anvendes til institutionsbyggeri - specielt institutioner, der kan betjene områdets børn. Der er forud for lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger en ny kommuneplanramme med anvendelse til tæt-lav boligbyggeri.

Formål

Formålet med lokalplanen er at give mulighed samt fastlægge rammerne for anvendelsen af området til tæt-lav boliger, med tilhørende grønne fælles udenomsarealer. Det er samtidig formålet, at sikre offentligheden adgang gennem området til det rekreative område "Nørrestrand" ad den eksisterende stiforbindelse i områdets vestlige del. Adgangen skal bevares. Adgangsvejen til lokalplanområdet skal etableres fra Sundbakken. Den fremtidige bebyggelse må opføres i højst 1 etage med udnyttet tagetage (2 etager) og skal i form og materialer indpasses den øvrige boligbebyggelse, som grænser op til lokalplanområdet.