Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslagene ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planernes mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Arealreservationer (vej, ledninger o.lign.)
  • Trafikbelastning (kapacitet)
  • Trafiksikkerhed
  • Kystnærhedzone
  • Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)
  • Støjmæssige konsekvenser for omgivende erhverv
  • Nedbør i forhold til klima

Arealreservationer (vej, ledninger o. lign.)

Der er ikke umiddelbare planer om at udvide Sundbakken. Den offentlige sti som går ind over matriklen (matrikel nr. 89 m) skal opretholdes og evt. ledningsanlæg skal respekteres i det nye boligområde.

Vejadgangen til det nye boligområde skal ske til Sundbakken, gerne placeret således at Sundbakken 19 (matr. nr 12s) som vejbetjenes via en privat vej fra Sundbakken tilsluttes den nye boligvej. (Det bør i den forbindelse vurderes de juridiske aspekter ved en sådan løsning).

Der skal udlægges cykel- og bilparkeringspladser, der dækker eget behov.

Trafikbelastning (kapacitet)

Under forudsætning af at der planlægges for etablering af ca. 20 boligenheder vurderes trafikbelastningen at være på under 100 køretøjspassager i begge retninger tilsammen pr. døgn. En sådan trafikbelastning vurderes ikke at medføre en betydende merbelastning på Sundbakken, og dermed på kapaciteten af vejanlægget.

Det bemærkes dog at spidstimebelastningen på Haldrupvej kan medføre at udkørsel fra Sundbakken til Haldrupvej kan give anledning til mindre kødannelse.

Trafiksikkerhed

Boligudbygningen med ca. 20 boligenheder vurderes ikke at give anledning til trafiksikkerhedsmæssige problemer i relation til trafikafviklingen til og fra området. Det skal i forbindelse med lokalplanlægningen sikres gode interne stiforbindelser samt stiforbindelser til det nuværende stisystem. Den eksisterende sti over arealet der forbinder Sundgårdsvej med Sundbakken forudsættes opretholdt.

Kystnærhedszone

I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal det sikres, at der ikke opstår en ny markant eller iøjnefaldende synlig bebyggelsesfront set fra kysten, fjorden eller fjordlandskabet.
Lokalplanens område ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da lokalplanen ikke giver mulighed for byggerier, som i højde og materialer adskiller sig fra hvad der allerede er muligt med den hidtil gældende planlægning for området vurderes det, at nærværende lokalplan ikke vil påvirke kystlandskabet negativt.

Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)

Området er planlagt til separatkloakering - der skal ikke udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

Samn Forsyning ApS har vurderet at overfladevand bør ledes mod nord/øst til udløb A471UR. Det betyder, at der inden for lokalplanområdet skal etableres et regnvandsbassin med et effektivt volumen på mindst 227 m3 samt et vådvolumen på mindst 105 m3. Arealbehovet for dette anslås til at ligge mellem 350 - 400 m2.

Alternativt til ovenstående har Samn Forsyning ApS vurderet, at der kan udledes overfaldevand til A470UR, som ligger vest/nord/vest for lokalplanområdet. I så fald er der ikke krav om forsinkelse af udledningen, men fortsat et rensekrav. herved kan man reducere kravet til et regnvandsbassin med vådvolumen på 100 m3 (ca. 150 m2). Udvikleren af området vil selv skulle bekoste en ledningsføring frem til dette udløb (A470Ur) - en strækning på ca. 220 meter.

Nedbør i forhold til klima

Lavning (blue spot) i den sydvestlige del af matriklen, hvor regnvand vil samle sig. desuden risiko for at vand strømmer på tværs af vejen sydfra ind over det sydvestlige hjørne. Opland kun 2,5 ha, så vandmængderne nok ikke voldsomme, men kan måske skabe problemer ved skybrud.

Støjmæssige konsekvenser for omgivende erhverv

 

Konklusion

Horsens Kommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planen ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen herom er truffet med hjemmel i lovens § 10.