Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Arealreservationer

Der er ikke umiddelbare planer om at udvide Sundbakken. Den offentlige sti som går ind over matriklen (matrikel nr. 89 m) skal opretholdes og evt. ledningsanlæg skal respekteres i det nye boligområde.

Trafikbelastning

Under forudsætning af at der planlægges for etablering af ca. 20 boligenheder vurderes trafikbelastningen at være på under 100 køretøjspassager i begge retninger tilsammen pr. døgn. En sådan trafikbelastning vurderes ikke at medføre en betydende merbelastning på Sundbakken, og dermed på kapaciteten af vejanlægget.

Det bemærkes dog at spidstimebelastningen på Haldrupvej kan medføre at udkørsel fra Sundbakken til Haldrupvej kan give anledning til mindre kødannelse.

Trafiksikkerhed

Boligudbygningen med ca. 20 boligenheder vurderes ikke at give anledning til trafiksikkerhedsmæssige problemer i relation til trafikafviklingen til og fra området. Det skal i forbindelse med lokalplanlægningen sikres gode interne stiforbindelser samt stiforbindelser til det nuværende stisystem. Den eksisterende sti over arealet der forbinder Sundgårdsvej med Sundbakken forudsættes opretholdt.

Der skal udlægges cykel- og bilparkeringspladser, der dækker eget behov.

Vand- & natura2000-planer

Kommuneplantillæggets område ligger ca. 4 km vest for nærmeste Natura 2000 område (Habitatområde Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og Fuglebeskyttelsesområde Horsens Fjord og Endelave). Området ligger i byzone og der bygges på et græsareal omgivet af bebyggelse og befæstede arealer. Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets omfang, er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med denne plans bevaringsmålsætninger.

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Ifølge DCE, Aarhus Universitet er der fundet flere bilag IV-arter i området. Det drejer sig om flere arter af flagermus, stor vandsalamander, odder og markfirben. Der inddrages eller påvirkes ikke arealer, som kan være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne. Kommunen vurderer på den baggrund, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som potentielt findes i området, ikke vil blive hverken beskadiget eller ødelagt.

Der ligger ikke beskyttet natur indenfor projektområdet.

Grundvand

Lokalplanområdet ligger udenfor Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-område) og uden for indvindingsopland.

Klima

I den sydvestlige del af matriklen (lokalplanområdet) er der en lavning (blue spot), hvor regnvand vil samle sig. Desuden er der risiko for at vand strømmer på tværs af vejen sydfra ind over det sydøstlige hjørne. Oplandet er kun ca. 2,5 ha hvilket ikke giver de store vandmængder, men ved skybrud kan det eventuelt skabe problemer.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området er planlagt til separatkloakering. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg og regnvandet ledes renset og forsinket via eksisterende udløb til Nørrestrand. Der skal inden byggeriets påbegyndelse søges en fornyet udledningstilladelse.

Der skal afsættes plads til forsyningens bassin indenfor lokalplanområdet. Bassinets funktion er at rense og evt. forsinke regnvandet inden det bliver ledt til recipient ("Nørrestrand") Arealbehovet til bassinet afhænger af hvilket udløb der ledes til. Der er to muligheder.

Den ene mulighed (udløb A471UR) kræver forsinkelse og rensning af regnvandet, idet der udledes til et naturområde, som i dag afgræsses. Området må ikke blive vådere, fordi det så ikke vil være muligt at have dyr græssende.

Den anden mulighed (A470UR) kræver ingen forsinkelse - kun rensning.

Samn Forsyning giver derfor projektudvikleren følgende muligheder:

  1. Ved afledning af regnvand til udløb A471UR kræves et areal behov på 350-400 m2, da der både kræves forsinkelse og rensning af regnvandet.
  2. Ved afledning af regnvand til udløb A470UR kræves er arealbehov på ca. 150 m2, da der ikke kræves forsinkelse, men kun rensning af regnvandet. Projektudvikleren skal dog bekoste ledningsføringen frem til udløb A470Ur - en strækning på ca. 220 meter.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder

I lokalplanforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplanen ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

Støj fra virksomheder

I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningsform afgøres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning - fjernvarme.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Samn Forsyning ApS.