Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Hele lokalplanområdet er omfattet af en 300 meter skovbyggelinje. Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område.

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje (Vejloven) kapitel 6, henholdsvis Lov om private fællesveje kapitel 8, §27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselslovens § 100.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Horsens Museum har i 2017 foretaget forundersøgelse på dele af lokalplanområdet (HOM 3468).

Lokalplanområdet strækker sig længere mod vest end det forundersøgte areal, ligesom der udenfor det forundersøgte areal er planer om at anlægge stier, enge, arealer med klippet græs og blandet skov. Her anbefales forud for anlægsarbejde arkæologisk forundersøgelse til afklaring af, hvorvidt der er skjulte, jordfaste fortidsminder på arealet jf. museumslovens §25-27.

Museumsloven er fortsat gældende i lokalplanområdet. Gøres der fund af fortidsminder skal anlægsarbejdet standses og Horsens Museum tilkaldes jf. museumslovens § 27 stk. 2.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Det nærmeste husdyrbrug (Dalvej 3), et meget lille ikke-erhvervsmæssig hestehold, som ligger direkte i grænsen op til den vestlige del af lokalplanområdet. Lokalplanområdet vil ikke blive belastet med lugt fra husdyrbruget, jf. planlovens § 15 b.

Det nærmeste erhvervsmæssige husdyrbrug (Langgade 21), ligger cirka 300 m fra yderste del af lokalafgrænsningen. Husdyrbruget ligger i dag tæt på et område der er udlagt til boliger, og husdyrbrugets udviklingsmuligheder er derfor i dag begrænsede. De nye boliger rykker ikke tættere på husdyrbruget, og begrænser dermed ikke husdyrbruget yderligere. I forhold til kommunens muligheder for at udstykke nye boliger vurderes det, at det er muligt for kommunen at lokalplanlægge for nye boliger på den opgivne placering, idet de nye boliger ikke ligger indenfor husdyrbrugets lugtgeneafstand, og boligerne dermed ikke vil blive påvirket væsentligt med lugt.

Foruden de to nævnte husdyrbrug, som ligger under 300 meter fra det nye område, er der et større miljøgodkendt erhvervsmæssigt husdyrbrug (Bækvej 65), som ligger ca. 890 meter fra det planlagte boligområde. Det vurderes med baggrund i afstanden, samt lugtberegninger udført i forbindelse med en revurdering af miljøgodkendelsen, at husdyrbruget ikke vil påvirke boligområdet med lugt, som overstiger genekriteriet i husdyrbrugloven. Samtidig ligger der allerede boliger tættere på husdyrbruget, hvorfor dette husdyrbrug ligeledes heller ikke vil blive påvirket af de nye boliger.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på matr. nr. 8m. Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves på den nævnte matrikkel, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.