Kommuneplanen

Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der er ikke overensstemmelse med rammebestemmelserne i Horsens Kommuneplan 2017.

For at bringe overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2017 er der udarbejdet et tillæg nr. 2017-12, hvori afgrænsningen af den eksisterende ramme revideres og der udlægges en ny ramme der sikrer de rekreative naturinteresser langs skovkanten.

http://kommuneplan2017.horsens.dk/dk/tillaeg/tillaeg/2017-12---boliger-provstlund-iv-lund/

Dele af lokalplanområdet er udenfor kommuneplanrammen markeret med orange