Miljøscreening

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

· Udledning til vandmiljøet

· Lugt-, støj-, vibrations- eller støvgener fra..

· Trafikbelastning

· Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

· Skovbyggelinjer

· Potentielle økologiske forbindelser

· Særligt værdifulde landskaber

· Kulturhistoriske værdier

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Lugt-, støj-, vibrations- eller støvgener fra eksisterende eller nye virksomheder + emissioner (partikler, luftarter)

Lokalplanområdet ligger ca. 1,5 km nordvest for Østjysk Flugtskydnings Center på Kærgårdsvej 14, 8700 Horsens.

I henhold til støjrapport fra Østjysk Flugtskydnings Center (fra 2003), ligger lokalplanområdet umiddelbart uden for det område, hvor der kan forekomme støj over 55 dB(A). Støjrapporten indeholder ikke støjkonturer for støj lavere end 55 dB(A), og vi kender derfor ikke støjpåvirkningen i lokalplanområdet.

Skydebanens miljøgodkendelse indeholder vilkår om skydetider, der begrænser den eventuelle støjs omfang. Der kan skydes op til 3 hverdage om ugen (inkl. lørdag kl. 10-14) heraf kun én ugentlig aften i perioden april-juni samt august. Der skydes ikke i juli måned. Der kan desuden afholdes op til 6 weekendstævner på skydebanen.

Miljøpåvirkningen fra skydebanen vurderes at ligge inden for rammen af banens miljøgodkendelse.

I øvrigt bemærkes, at vi ikke har modtager støjklager fra beboere i området de seneste 7 år.

Trafikbelastning

Den samlede trafikbelastning fra boligerne tilsluttet Provstlund Skovvej vurderes at medføre en årsdøgnstrafik på mellem 500 og 750 køretøjer i begge retninger tilsammen, idet der p.t. er 17 boligenheder tilsluttet fra Hovvænget, 20 boligenheder fra Gyvelhøj, samt 58 boligenheder der er tilsluttes fra Provstlund 3. etape og yderligere 80 boligenheder fra Provstlund 4. etape. Dvs ved fuld udbygning af boligområdet der er tilsluttet Provstlund Skovvej vil der være 175 boligenheder.

Spidstimetrafikken vurderes til at være i størrelsesorden 75 – 110 køretøjer i begge retninger tilsammen.

Det må forventes at der kommer yderligere kødannelse på visse tidspunkter i rundkørslen ved Silkeborgvej/Ny Silkeborgvej/Provstlund Allé når boligområdet er fuldt udbygget, og restaurant er opført med tilslutning til Provstlund Allé.

Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)

Regnvand skal håndteres indenfor lokalplanområdet ved nedsivning. Horsens Kommune skal give tilladelse til nedsivning, hvor der stilles krav der sikrer at nedsivningen sker miljømæssigt forsvarligt.

Skovbyggelinjer

Bebyggelse i lokalplanområdet forudsætter reduktion eller ophævelse af skovbyggelinjen, hvilket kan gives af Miljøstyrelsen efter beskrivelse heraf i en vedtaget lokalplan. Miljøstyrelsen bør anmodes om et forhåndstilsagn.

Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

Ifølge retningslinjer i Kommuneplan 2017 http://kommuneplan2017.horsens.dk/dk/retningslinjer/klima--miljoe/klimatilpasning/ skal bygherre udarbejde en vandhåndteringsplan der både redegør for håndtering af hverdagsregn og for skybrudsregn. De naturlige strømningsveje og terrænet giver gode muligheder for at håndtere regnvand kontrolleret på terræn og derved undgå skader inde i og omkring lokalplanområdet. De naturlige hoved strømningsveje skal fortsat udnyttes ved anlægning af veje der indrettes så de kan rumme og aflede regnvandet når vandet stuver op fra regnvandsledningerne i forbindelse med skybrud. Bygninger må ikke anlægges oveni og afskære de naturlige hoved strømningsveje. Der skal særligt henledes opmærksomhed på, at man ikke skaber nye lavninger/blue spots – op ad bygninger og haver. Skybrudsvandet kan med fordel overvejende afledes kontrolleret i nordlig retninger.

Særligt værdifulde landskaber

Bebyggelse udenfor kommuneplanrammen ligger i bevaringsværdige landskaber. Den nuværende kommuneplangrænse/økologisk forbindelseslinje/bevaringsværdigt landskab er ikke fastlagt ud fra en konkret vurdering af det aktuelle landskab på stedet, idet man alene har fastlagt en bræmme i en given bredde, men uden skelen til fx terrænforholdene.

Ønsket om at ændre på denne grænse skyldes netop terrænforholdene og en opfattelse af, at grænsen bør være mere organisk.

Der skal arbejdes med at fastholde et grønt bælte, med en høj kvalitet og biodiversitet, der både kommer naturen og områdets beboere til gavn.

Potentielle økologiske forbindelser

En del af lokalplanområdet ligger indenfor et areal udpeget som potentiel økologisk forbindelseslinje i Kommuneplan 2017.

Det vigtige for at gøre en potentiel økologisk forbindelseslinje funktionel er, at der ikke nogen steder langs linjen indgår forhindringer for dyr og planters fri bevægelighed. Linjen i lokalplanforslaget bliver flere steder indskrænket i bredden som følge af udlægning af boliger. Der er dog med seneste illustrationsplan fra rådgiver (d. 11. okt. 2018) skabt bedre muligheder for passage for landlevende dyr samt artsspredning af dyr og planter langs hele strækningen.

Illustrationsplanen angiver, at stier skal holdes slåede. Derudover er det kun et areal i nordvestlige hjørne, der må slåes jævnligt som græsplæne (”Klippet græs”). Øvrige ubebyggede arealer skal holdes som naturarealer med slåning max. 1 gang årligt efter blomstring og frøsætning for at fremme blomstrende planter (markeret i illustrationsplan som ”eng”).

Nedsivningsarealer er markeret med teksten ”græsser til våde arealer og staudegræsser”. Disse bør ikke tilsåes. Pga. det tidvist vandlidende miljø vil sumpplanter selv indvandre. Nedsivningsarealerne bør kun slåes ved behov, hvilket ikke behøver at være hvert år. Dette skal ske udenfor ynglesæson.

Ved denne form for lav pleje indsats fremtidssikres kommuneplanens retningslinjer om en potentiel økologisk forbindelseslinje.

Kulturhistoriske værdier

Horsens Museum har i 2017 foretaget forundersøgelse på dele af lokalplanområdet (HOM 3468).

Lokalplanområdet strækker sig længere mod vest end det forundersøgte areal, ligesom der udenfor det forundersøgte areal er planer om at anlægge stier, enge, arealer med klippet græs og blandet skov. Her anbefales forud for anlægsarbejde arkæologisk forundersøgelse til afklaring af, hvorvidt der er skjulte, jordfaste fortidsminder på arealet jf. museumslovens §25-27.

Undtaget herfra er følgende: I umiddelbar forlængelse af de udgravede anlæg i den vestlige del af området fortsætter fortidsminderne mod vest. Opmærksomheden henledes på, at der på dette areal findes væsentlige fortidsminder, der enten skal friholdes for anlægsarbejde eller undersøges arkæologisk.

Museumsloven er fortsat gældende i lokalplanområdet. Gøres der fund af fortidsminder skal anlægsarbejdet standses og Horsens Museum tilkaldes jf. museumslovens § 27 stk. 2

Konklusion

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.