Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Området hører under skoledistriktet for Lundskolen og Daginstitution Lund. I udkanten af Lund ligger desuden plejeboliger i Tamdrup Centret.

Trafikplanlægning

Tilkørslen til området sker via Provstlund Skovvej. Området stiforbindes til Provstlundstien.

Vandområde- & Natura 2000 planer

Natura 2000

Projektområdet ligger knap 3 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal)

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

Projektområdet ligger i landzone. Der bygges på et areal, der i dag er opdyrket landbrugsjord, som ikke vurderes at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring projektområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø samt strandtudse. Arealet som bebygges vurderes dog ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at lokalplanprojektet kan realiseres uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området er i den gældende spildevandsplan udlagt til spildevandskloakeret med lokal håndtering af regnvand, hvor regnvand skal håndteres indenfor lokalplanområdet. Der skal derfor ikke laves tillæg til spildevandsplanen.

Fællesprivate nedsivningsanlæg skal dimensioneres efter en gentagelsesperiode på 10 år (T=10).

Faskiner til nedsivning af tagvand på egen grund skal dimensioneres efter en gentagelsesperiode på 5 år (T=5).

Regnvand skal håndteres indenfor lokalplanområdet ved nedsivning. Horsens Kommune skal give tilladelse til nedsivning, hvor der stilles krav der sikrer at nedsivningen sker miljømæssigt forsvarligt.

De fælles regnvandsløsninger inden for lokalplanområdet skal ejes, driftes og vedligeholdes af et regnvandslaug, som alle grundejere forpligtes til at være medlem af, via tinglysning, iht. Spildevandsplanens §5 stk. 3.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder

I lokalplanforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

 

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet varmeforsynes med fjernvarme.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Lund Vandværk.

Regnvand

I forbindelse med nedsivning af regnvand i fællesanlæg, er det hensigten, at der skal oprettes et regnvandslaug til varetagelse af driften og vedligeholdelsen af anlæggene.

Bygherre skal udpege den mest kritiske flaskehals i skybrudsløsningen og levere en ”worst case beregning” i henhold til rummelighed og afstrømningsevne. Beregningerne skal demonstrere at skybrudssystemet kan håndtere en regnhændelse med en gentagelsesperiode på 100 år (T=100).