Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Området Tyrstedhøj er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og det senere udarbejdede tillæg til Kommuneplan 2013 (tillæg 7-2013) fastlægger områdets anvendelse til helårsboliger, åben-lav eller tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Ved lokalplanlægning for området skal der i størst muligt omfang tages hensyn til indblikket til kirken fra Bjerrevej og det omkringliggende landskab.

Der er ved tidligere lokalplanlægning (2015-9) lavet en helhedsplan for byudviklingsområdet, som beskrev området på følgende måde:

Der er udarbejdet en helhedsplan for hele byudviklingsområdet ved Tyrstedhøj. Der bliver adgang til den vestlige del af området fra Kirkevej, og det er tanken, at der skabes adgang til den østlige del af området fra Nordrevej. Der vil ikke blive mulighed for gennemkørende trafik for biler, men for cyklende og gående.

Boligenklaver placeres med adgang fra Tyrstedhøj adskilt fra hinanden af grønne kiler, hvor der anlægges stier. Det er vigtigt, at området forbindes til resten af Tyrsted og skole mod nord samt til Klokkedal mod sydøst for gående og cyklende.

Midt i området er en nord-syd gående lavning, der udlægges til en fælles grønning, og hvor der anlægges et eller flere regnvandsbassiner med permanent vandspejl, som vist på Helhedsplanen."

Området Tyrstedhøj er lokalplanlagt i etaper, senest er lokalplan 2016-3 vedtaget for boligområderne Tusindfryd, Ærenpris, Blåklokken, Hyrdetasken og Præstegårdshaven. Tusindfryd og Ærenpris er udstykket, mens Blåklokken og Præstegårdshaven p.t. er under udstykning.

Lodsejeren har ønsket, at der i området Hyrdetasken bliver mulighed for at opføre en tæt-lav boligbebyggelse, hvilket er baggrunden for nærværende lokalplan. Nuværende lokalplan 2016-3 giver ikke mulighed for dette, men det er vurderet, at principperne i helhedsplanen og kommuneplanen ikke fraviges ved dette ønske.

Formål

Formålet med lokalplanen er at udvide rammerne for området Hyrdetasken, således at det bliver muligt at opføre både tæt-lav og åben-lav i området.

Lokalplanområdets placering.