Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Gældende planlægning for området, samt de trafikale forhold, områdets sammenhæng med den eksisterende by og rekreative områder samt forholdet til landskab og kirken.

Idet nærværende lokalplan alene gælder for et delområde i den eksisterende lokalplan (Lokalplan 2016-3) er den samme vurdering genanvendt. Der er tale om, at det pågældende område fortsat kan anvendes til åben-lav boliger, men udvides til også at rumme tæt-lav.

Arealet er tidligere udlagt til byudviklingsområde og anvendelsen er ved tematillæg 7 til kommuneplan 2013 i rammerne blandt andet fastlagt til helårsboliger, åben-lav eller tæt-lav. Området vil blive en del af en ny afgrænsning af Horsens mod det åbne landskab, som vil tegne sig på den højderyg, der afgrænser Horsens mod syd. Lokalplanområdet (2016-3) ligger lidt lavere end Tyrsted Kirke, der er placeret på en lille høj. Kirken vil således bevare sin dominans i landskab, hvilket forsøges sikret ved, at bebyggelsen trækkes lidt tilbage fra vejen. Perspektivisk vil bebyggelsen således synes mindre, når man ser området fra syd fra Bjerrevej og Kirkevej.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planen ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen herom er truffet med hjemmel i lovens § 10.