Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (Nu Miljøstyrelsen) har d. 13.09.2016 truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen mod Klokkedal Skov inden for området der er omfattet af lokalplan 2016-3. Da nærværende lokalplan ligger inden for afgrænsningen af lokalplan 2016-3, er der ikke behov for yderligere reducering af skovbyggelinjen.

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

I forbindelse med udførelsen af lokalplan 2016-3 er der allerede udarbejdet og godkendt et vejprojekt. Der er ikke påtænkt ændringer i vejprojektet i forbindelse med nærværende lokalplan.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Museumsloven

Horsens Museum har foretaget arkæologiske prøvegravninger i lokalplanområdet, og eventuelle fortidsminder er undersøgt. Området inden for lokalplanområdet er således frigivet til anlægsarbejde.

Dog gælder Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 stadig, og anlæg og byggeri skal derfor standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Med nærværende lokalplan sker der ikke ændrede produktionsmuligheder for den pågældende gård, i forhold til hvad der er beskrevet i lokalplan 2016-3, Her står der følgende:

Ca. 200 meter syd for lokalplanområdet ligger der i dag en stor malkekvægsbesætning, der har tilladelse til 156 årskøer med opdræt pt. svarende til 286 DE. Der er tre gyllebeholdere og store ensilagesiloer, men ingen møddingsplads. Der kan ligge en enkelt markstak i foråret til hurtig udspredning. Gården vil kunne påvirke området med lugt.

Lokalplanen kan påvirke gårdens mulighed for produktionsudvidelse, men den konkrete indretning og placering kan evt. give mulighed for øget produktion.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Iht. § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af, om planlagte aktiviteter kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om aktiviteterne kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU).

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 7,5 km nordøst for lokalplanområdet. Klokkedal Å løber til Horsens Fjord. Der er fundet flere bilag IV arter inden for et 10 km område, jf. registreringer fra Aarhus Universitet, DCE – herunder flere flagermusearter, odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø og markfirben.

Vurdering

Horsens Kommune vurderer, at de planlagte ændringer ikke har en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter, Natura 2000-området er udpeget for. Forholdene vil heller ikke have en skadelig virkning på yngle- eller rasteområder for bilag IV arter i området.