Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen

1.1 at fastlægge anvendelsen til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav boligbyggeri.

1.2 at udstikke retningslinier for bebyggelsens og fællesarealernes udformning

1.3 at fastlægge maksimale befæstigelsesgrader for ubebyggede arealer for at varetage klimahensyn.

Redegørelse

Bygherre vil gerne udvide mulighederne til at boligbyggeri ved Hyrdetasken både må omfatte åben-lav og tæt-lav byggeri. Den nuværende lokalplan 2016-3 giver kun mulighed for åben-lav boligbyggeri.

2.1 Området ligger i byzone og omfatter en del af matr.nr. 1-a Tyrsted by, Tyrsted samt alle matrikler, der fra 16.06.2017 udstykkes herfra.

3.1 Området skal anvendes til boligformål som åben-lav og/eller tæt-lav.

Redegørelse

Tæt-lav bebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med
lodrette lejlighedsskel.

4.1 For åben-lav boligbyggeri er min. grundstørrelse 500 m².

4.2 For tæt-lav boligbyggeri er min. grundstørrelse 250 m² og maks. 700 m2.

4.3 I forbindelse med beregning af grundstørrelser, kan der ikke medregnes andele af selvstændigt matrikulerede fælles friarealer og vejarealer.

5.1 Lokalplanområdet har vejadgang til den offentlige vej, Nordrevej, via Hyrdetasken og Præstegårdshaven.

5.2 Veje og stier anlægges som private fællesveje/-stier.

5.3 På illustrationsplanen er vist de arealer, der skal udlægges til vej- og stianlæg.

5.4 Vej- og stiprojektet skal i videst muligt omfang tilpasses det eksisterende terræn samt redegøre for eventuelle terrænreguleringer (skråningsanlæg langs veje og stier) på tilstødende grunde uden for vejudlæggene. (Der henvises til vejledningen terrænreguleringer udarbejdet af Teknik og Miljø).

5.5 Boligvejene, som tilsluttes stamvejene udlægges i princippet som vist på illustrationsplanen og i en samlet bredde på 10-18 meter, hvoraf mindst 5,0 meter er kørebaneareal. Det resterende vejudlæg kan anlægges som græsrabatter.

5.6 Der kan etableres én overkørsel pr. hus, som maksimalt må være 6 meter bred ved skel. Der kan endvidere etableres en fodgængeradgang til fordør/postkasse og lignende, der er maksimalt 2 meter bred. Fodgængeradgang og overkørsel skal være indbyrdes adskilt med en minimumsafstand på 3 meter.

5.7 Overkørsler og tilkørslen til den enkelte ejendom skal, hvis dagrenovationen ønskes afhentet på standpladsen på ejendommen, udformes så den overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald.

5.8 Boligvejen skal udformes så det sikres at lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) kan køre uhindret på vejene uden at skulle bakke. I blinde vejender skal der etableres vendepladser for lastbiler i henholdt til vejreglerne.

6.1 Der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig.

6.2 Parkering kan udformes som fællesparkering.

6.3 Indenfor lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over 3.500 kg), campingvogne, både eller lignende.

7.1 Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

7.2 Området forsynes med vand fra Samn Forsyning ApS.

7.3 Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til det offentlige kloaknet efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regnvand ledes til regnvandsbassiner (forsinkelsesbassiner), der i placeret uden for lokalplanområdet og som er anlagt i forbindelse med realiseringen af lokalplan 2016-3.

7.4 Der skal etableres vejbelysning i henhold til vejreglerne. Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan.

7.5 Der skal sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. vandforsyningens art og omfang skal afklares med brandvæsnet.

8.1 Bebyggelsen skal følge principperne, der er vist på illustrationsplanen.

8.2 Ingen del af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 7,5 meter over terræn eller det niveauplan, der måtte være fastsat af Teknik og Miljø. Mindre bygningsdele såsom skorstene må opføres derudover.

8.3 Terrænreguleringer må ikke overstige +/0,5 m i forhold til terræn efter byggemodningen.

8.4 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel ved åben-lav bebyggelse. Undtaget er dog terrænreguleringer i naboskel, såfremt der kan opnås enighed mellem berørte naboer.

For boligbyggeri til åben-lav gælder:

8.5 For åben-lav boligbyggeri må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom højst være 35.

8.6 Afstanden for garager, carporte og udhuse til skel skal være mindst 1 meter.

For boligbyggeri til tæt-lav gælder:

8.7 For tæt-lav boligbyggeri må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom højst være 40.

Redegørelse

Afstanden for garager, carporte og udhuse til skel skal være mindst 1 meter er med til at understrege, at der er tale om et område til åben-lav boliger.

 

9.1 Tagbeklædning skal være med en ikke-reflekterende overflade. Som materiale kan vælges begrønnede tage, tagpap, eller sten i mørke eller røde farver.

9.2 Facader skal fremstå i tegl, natursten og / eller træ. Tegl kan være som blank mur eller vandskuret eller pudset.

9.3 Der må ikke anvendes signalfarver.

9.4 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med husets arkitektur og materialeholdning.

10.1 Fællesarealerne indenfor boliggrupperne udlægges i græs med grupper af træer og buske. Indenfor fællesarealerne kan der indrettes lege- og opholdspladser.

10.2 Der skal plantes opstammede træer langs vejene i princippet som vist på illustrationsplanen.

10.3 Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel inden for lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,35 for åbenlav bebyggelse og 0,55 for tætlav bebyggelse. Overstiger befæstelsen hhv. 0,35 for åbenlav og 0,55 for tætlav skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden overholdes.

10.4 Der kan indenfor lokalplanområdet opstilles midlertidige fjernvarmeforsyningsanlæg, på op til 30 m², for hver 20 ejendomme.

Redegørelse

Det er intentionen med området (2016-3 + 2017-6), at det kommer til at fremstå grønt og frodigt. I bebyggelsen udlægges brede gaderum. Kørebanerne vil være ret smalle og sidearealerne anlægges med græs og opstammede træer samt eventuelt grupper af buske, og kan anvendes til fælles ophold. Opholdspladser kan belægges med fliser. Der kan opsættes legeredskaber, anlægges bålpladser med videre.
Fællesarealerne udenfor boliggrupperne må ikke komme til at ligne fine, klippede græsplæner, men skal have karakter af naturområder. De tilsås med græs, der slås højst én gang årligt. Derved fremelskes flora med vilde blomster. I arealerne plantes grupper af hjemmehørende, løvfældende arter af træer og buske, som eg, tjørne, slåen, vildæble med videre.
Midlertidige fjernvarmeforsyningsanlæg
Anlægget skal være beklædt med sortmalet vandret ru træbræddebeklædning og have fladt tag.
Der skal udarbejdes en fjernelsesdeklaration med krav om at området reetableres i overensstemmelse med lokalplanens øvrige bestemmelser. Dette skal ske i byggetilladelsen.
Arealerne rundt om anlægget skal vedligeholdes i minimum 1 meters bredde mindst 2 gange årligt, af ejeren af anlægget.

Ingen bestemmelser.

12.1 Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet.

12.2 Der er medlemspligt for alle boliger inden for lokalplanområdet.

12.3 Grundejerforeningen skal deltage i den fælles drift og vedligeholdelse af stamveje, stier, grønne arealer, herunder regnvandsbassiner, for området i lokalplan 2016-3. Overtagelsen af de nævnte anlæg kan ske etapevis i takt med områdets udbygning.

12.4 Boligvejenes drift og vedligehold forestås af den enkelte grundejerforening.

12.5 Indtil grundejerforeningen er oprettet forestår udstykkeren vedligeholdelsen.

12.6 Grundejerforeningen er efter påbud fra Horsens Kommune forpligtet til at udvide sit geografiske område, og optage medlemmer fra eventuelt kommende naboarealer.

12.7 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

12.8 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, i henholdt til Planlovens § 18.

14.1 Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves lokalplan 2016-3 i sin helhed for det område, der berøres af lokalplanen.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser fra lokalplanen af mere omfattende karakter kan kun gennemføres ved vedtagelse af en ny lokalplan.

15.4 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.