Detailhandel

Hvad muliggør detailhandelsrammerne i kommuneplanen, og hvordan forholder det sig til det, som ønskes muliggjort med planen?

En vurdering af om etablering af nye butikker vil betyde en væsentlig påvirkning af boligbebyggelser og anden støjfølsom anvendelse i eller omkring lokalplanområdet.

Samt en vurdering af, om bymiljøet vil blive påvirket i positiv eller negativ retning ved etablering af butikker i henhold til lokalplanen.

Efter § 16, stk. 5, skal der i redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.