Lokalplanens indhold

Hovedgård er en særdeles populær bosætningsby. Der er imidlertid stort set ikke flere ledige byggemuligheder i byen. En privat lodsejer ønsker derfor at udvikle lokalplanområdet til åben-lav og evt. tæt-lav boliger.

Det er lokalplanens formål at sikre, at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og i den forbindelse fastlægge bestemmelser, der bedst muligt sikrer de grundvandsinteresser, der er i området. Lokalplanen har også til formål at fastlægge principper for udformning af kørearealer, principper for stiforbindelser i området og til det overordnede stinet samt sikre stikrydsninger af Coldingvej. Ligesådan er det lokalplanens formål at sikre det grønne præg i form af beplantning langs Coldingvej, langs stamvej og på boligveje samt udlæg og beplantning af et grønt bælte langs Kirkevej og stiføring her. Endelig er det formålet at sikre, at udformningen af overkørsel over Ørskov Bæk tilgodeser passage af oddere.