Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Omkring skoven syd for Gl. Kattrupvej og vest for Kirkevej er der en 300 meter skovbyggelinje. Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen reducere skovbyggelinjen inden for lokalplanens område. Naturstyrelsen har fremsendt sindet skrivelse om ophævelse af skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet.

Museumsloven

Lokalplanområdet blev I 2014 undersøgt i den østlige halvdel af lokalplanområdet . Ved forundersøgelsen fremkom et hus, der er dateret til jernalderen. Horsens Museum anbefaler derfor, at der foretages arkæologisk forundersøgelse på den resterende del af arealet, så det kan
afklares, om der er skjulte, jordfaste fortidsminder på arealet inden jordarbejde påbegyndes. Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Der findes landbrugsejendomme nær lokalplanområdet, som kan være omfattet af bilag 3 i bek. Nr. 294 Af 31.03.2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug” med senere ændringer.

Kirkevej 59 er registreret med 17 DE i kvægopdræt og ligger 300 m fra området.

Kattrupmade 15, tilladt årsopdræt kvæg, 19 DE, afstand til området ca. 900 m

Snareskovvej 5, tilladt 4 DE i heste, afstand til området ca. 1 km

Byvækst kan betyde, at ejendommene bliver forhindret i at udvide deres bedrifter.

Servitutter

Der er ingen servitutter der skal ophævelse for at lokalplanen kan realiseres.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer, at lokalplanen kan vedtages uden at:

- skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
- indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på matrikel 3a og 6e Ørridslev By, Ørridvslev., lokalplanens gennemførelse forudsætter af landbrugspligten ophæves på de nævnte ejendomme.