Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige udkant af Hovedgård by op til eksisterende åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt det åbne land. Området er på godt 10 ha og udgøres af et relativt plant areal, hvoraf langt størstedelen er i jordbrugsdrift. Ned midt gennem området løber Ørskov bæk. Langs bækken er der stedvist en tæt beplantning. I lokalplanområdets sydøstlige del ligger en mindre sø, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Redegørelse

Baggrund for lokalplanen

Hovedgård er en særdeles populær bosætningsby, men der er stort set ikke flere ledige byggemuligheder i byen. En privat lodsejer ønsker derfor at udvikle lokalplanområdet til åben-lav /tæt-lav boliger.

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål at sikre, at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og i den forbindelse fastlægge bestemmelser, der bedst muligt sikrer de grundvandsinteresser, der er i området. Lokalplanen har også til formål at fastlægge principper for udformning af kørearealer, principper for stiforbindelser i området og til det overordnede stinet samt sikre stikrydsninger af Coldingvej. Ligesådan er det lokalplanens formål at sikre det grønne præg i form af beplantning langs Coldingvej, langs stamvej og på boligveje samt udlæg og beplantning af et grønt bælte langs Kirkevej og stiføring her. Endelig er det formålet at sikre, at udformningen af overkørsel over Ørskov Bæk tilgodeser passage af oddere.

Lokalplan området set fra Kirkevej mod nord, med Ørskov Bæk til højre i billedet.

Lokalplanområdet på højre side af vejen set fra Coldingvej mod syd.

 

Eksisterende forhold

Langt størstedelen af lokalplanområdet er i jordbrugsdrift. Ned midt gennem området løber Ørskov bæk. Langs bækken er der stedvist en tæt beplantning. I lokalplanområdets sydøstlige del ligger et mindre vandhul, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Fremtidige forhold Der placeres en åben-lav parcelhusbebyggelse på begge sider af Ørskov bæk. Det samlede lokalplanområde får trafikal adgang fra Coldingvej via en stamvej, der krydser Ørskov Bæk. Overkørslen over bækken udformes, så den tilgodeser passage af oddere. Kørearealerne på boligvejene udformes til 20 km/t og i varierende bredde. Dette betyder, at det bliver muligt også at anvende kørearealer til leg. Langs Coldingvej etableres fortov og allébeplantning i den vestlige side. Samtidig etableres der hævede flader på Coldingvej ved stikrydsninger ved hovedstien fra Vinthervej og ved Coldingvej/N.P. Danmarksvej. Dette sikrer de bløde trafikanter og reducerer farten på Coldingvej. Langs stamvej og på boligveje plantes træer. I de grønne fællesarealer etableres spredt beplantning, trampestier og regnvandsbassiner, der udformes som naturlige søer med flade brinker og naturlig beplantning. Langs Kirkevej udlægges et grønt bælte på 15 m, hvori der etableres trampesti og plantes spredte grupper af træer. Lokalplanen stiller samtidig i udsigt, at der kan opnås tilladelse til at reducere beplantning mod sydøst ved områdets beskyttede § 3 vandhul, samt udflade brinkerne langs vandhullet.

Lokalplanområdets afgrænsning.

Lokalplanområdet set fra Kirkevej mod syd, hvor området ligger i forlængelse af bebyggelsen, på venstre side af vejen.