Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Der er i forbindelse med lokalplanprocessen sendt en forespørgsel til Affald og Trafik vedrørende et nyt vejnavn til det nye boligområde.
Vejnavnet er "Ørskovbæk Parken"

Øvrige forhold se bestemmelserne §5 og §6

Vand- & natura2000-planer

Vandløbsloven

Overkørsel over Ørskov Bæk kræver tilladelse efter Vandløbsloven. Horsens Kommune er myndighed.

GRUNDVAND

Lokalplanområdet ligger indenfor afgrænsningen af områder med særlige drikkevandsinteresser. Anvendelsen til boligformål/ erhverv/vurderes uproblematisk i relation til grundvandsbeskyttelse. Udlægget vurderes ikke at udgøre en risiko for det grundvandsmagasin, som Åes Vandværk indvinder fra. Alt i alt vurderes boligudlægget ikke at udgøre nogen direkte risiko for den nuværende vandindvinding i området, og det vurderes alene, at være risikoen for ressourcen lige under udlægget, som man bør forholde sig til. Boringer lokalt i området viser dog, at der overvejende er ler i området og at der er mindst 30-40 meter ler ovenpå de primære grundvandsmagasiner. Der er ingen vandværker der indvinder fra det terrænnære magasin og det forventes ikke at have interesse mht. fremtidig indvinding. De primære grundvandsmagasiner vurderes ikke at være særligt truet af boligudlægget.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Der skal udarbejdes tillæg til Spildevandsplanen. Området skal separatkloakeres.

Overfladevand (regnvand og vejvand) bortledes samlet med en afløbskoefficient på 0,3. Der skal sikres plads til regnvandsbassiner. Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. Ved tæt membran forstås en membran udført af plast eller ler

For at imødekomme klimaændringer er afløbskoefficienten 80 % af den i spildevandsplanen med en afløbskoefficient på 0.3. Hvis afledningen overstiger den tilladelige afløbskoefficient, skal overfladevandet forsinkes og neddrosles til den tilladelige afløbskoefficient.

Tagvand fra tage kan nedsives i faskiner, såfremt tagene ikke er lavet af bly, zink, kobber og tagpap.

Tagvand fra tage lavet af bly, zink, kobber og tagpap, kan nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet ligger i Energi Midt´s forsyningsområde.

Varmeforsyning

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Vandforsyning

Området skal forsynes fra Hovedgård Vandværk.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Horsens Kommunes ”regulativ for dagrenovation og husholdning/Affaldshåndteringsplan”. Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Lokalplanområdet er ikke beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har generelt ikke givet anledning til diffus forurening.