Lokalplanens indhold

Lokalplanen vil muliggøre, at der kan opføres cirka 65 stk. 2 – 3 værelses lejligheder i en størrelse fra 75 – 100 m2. Boligerne er tænkt opført som etagebyggeri som 3 selvstændige bygninger og der vil blive indarbejdet særskilte gæsteværelser og et fællesrum, som kan lejes af bebyggelsens beboere.

Det er intentionen at området får attraktive begrønnede opholdsarealer i det fri - blandt andet tænkes opført en bygning i gårdarealet, hvor tagkonstruktionen kan anvendes som taghave for beboerne.

Bebyggelsen

Parallelt med henholdsvis Bjerrevej, Lollandsgade og skellet mod vest (et eksisterende boligområde) opføres 3 selvstændige bygninger i en højde på 3 etager og der dannes derved et ”gårdrum”, som anvendes til grønne udendørsarealer og parkering for beboerne. Af hensyn til ind- og udkig i bebyggelsen opføres boligerne som selvstændige bygninger og der skabes derved en mere transparant bebyggelse.

Der stilles i lokalplanen krav til byggeriets materialevalg og udformning. Dette gøres for at byggeriet harmonerer med områdets eksisterende bebyggelse og for at byggeriet sikres en vis arkitektonisk kvalitet. Der gives mulighed for, at byggeriet kan udføres med altangange, idet bygherre i det konkrete projekt ønsker nemme indbyrdes adgangsforhold for beboerne for at fremme det sociale fællesskab. Altangangene orienteres ”ind i bebyggelsen” – mod gårdrummet, og vil således kun i mindre grad præge oplevelsen af byggeriet ”udefra”.

Ubebyggede arealer og beplantning

Der lægges stor vægt på at lokalplanområdet bliver beplantet og begrønnet. Mellem bebyggelsen og fortovene etableres en ”bræmme” udlagt i græs, der beplantes med træer. Gårdrummet beplantes tilsvarende med hække, buske og træer og giver derved parkeringsarealerne et grønt præg og sikrer at arealet også kan anvendes til ophold. Bygningen i gården, som rummer en del af parkeringen udformes ligeledes begrønnet og tagkonstruktionen indrettes så den anvendes som grønt opholdsareal for beboerne.

Adgangs-, parkerings- og affaldsforhold

Adgang til lokalplanområdet for kørende trafik sker fra Bjerrevej. Det sikres at gårdarealet indrettes, så større køretøjer som renovations- og flyttelastbiler kan navigere uden at skulle bakke.

I lokalplanområdets sydvestligste og sydøstligste hjørner etableres yderligere stiadgang for gående og cyklende

En del af parkeringen etableres i konstruktion, men foregår primært på terræn. Der etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig i overensstemmelse med Horsens Kommunes parkeringsnorm.

Der etableres affaldshåndtering i gårdarealet på terræn eller som nedgravet affaldsstation.