Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af det centrale Horsens – matr. nr. 125 b og 125 c Horsens Markjorder med adresse Bjerrevej 8. Ejendommen ligger i dag som en ubenyttet erhvervsejendom med en størrelse på ca. 5.400 m2 og er uden store niveauforskelle. Mod syd – og syd for Lollandsgade løber Dagnæs bæk, som danner afgrænsning mod ”Byparken” (tidligere Dagnæs Bækkelund Losseplads) – et nyt rekreativt område, som er under opbygning og forventes færdigetableret i 2020.

En del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som støjfølsomt areal for trafikstøj fra Bjerrevej. Idet der planlægges for støjfølsom anvendelse (boliger) har bygherre under lokalplanens udarbejdelse indleveret støjrapport. Støjrapporten viser at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj kan overholdes på de fælles udendørs opholdsarealer.