Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 At fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boligformål i form af etageboliger i højst 3 etager.

1.2 At sikre at vejadgangen for kørende trafik sker fra Bjerrevej som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

1.3 At fastlægge maksimale befæstelsesgrader samt skabe lavninger / bassiner til opstuvning / forsinkelse af henholdsvis hverdags- og ekstremregn og derigennem varetage klimahensyn. 

Redegørelse

2.1 Lokalplanområdet ligger i byzone og består af matr.nr. 125b og 125c, Horsens markjorder.

Redegørelse

Lokalplanafgrænsningen er tegnet efter aktuel opmåling i marken. Derudover sker der mageskifte således at et mindre areal udlagt til vejareal overføres til ejendommen.

3.1 Lokalplanområdet må anvendes til boligformål i form af etageboliger i højst 3 etager. Der kan i de enkelte bygninger til etageboliger etableres gæsteværelser / fællesfaciliteter.

3.2 Der kan inden for lokalplanområdet opføres sekundære bygninger til andet formål end bolig.

Redegørelse

 

Med sekundære bygninger menes for eksempel fælleshus / gæsteværelser, garage- / redskabsbygning, cykelopbevaring eller lignende.

4.1 Ingen bestemmelser.

 

Redegørelse

Reguleres af anden gældende lovgivning.

5.1 Lokalplanområdet skal have adgangsvej for kørende trafik fra Bjerrevej som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.2 I lokalplanområdets sydvestligste og sydøstligste hjørner skal etableres stiadgang for cyklende og gående. Der henvises til Kortbilag 4, Illustrationsplanen. 

Redegørelse

Bestemmelsen i § 5.2 skal ligeledes ses i relation til bestemmelsen i § 8.2 om byggeriets opførelse som 3 selvstændige bygninger.

6.1 Der skal anlægges mindst 1 P-plads pr. bolig, heraf 2 handicapparkeringspladser til alm. biler (3,5 x 5,0 meter) og 2 handicapparkeringspladser til "kassebiler" (4,5 x 8,0 meter).

Redegørelse

Bestemmelserne om parkering følger Horsens Kommunes parkeringsnorm for etageboliger i zone 2.

7.1 Området forsynes med vand fra alment vandværk.

7.2 Der skal etableres belysning af lokalplanområdets adgangsveje og vej/stisystem. Belysningen skal primært være pullertbelysning. Hvor der er større lysbehov for at kunne orientere sig kan pullertbelysningen suppleres eller erstattes med lysstandere.

Redegørelse

I forbindelse med belysning af veje og stier skal man være opmærksom på anbefalingerne i vejreglerne samt på at mangelfuld belysning i et boligområde kan give anledning til oplevelse af utryghed. Bestemmelsen om lavtsiddende armaturer har til formål at hele lokalplanområdet ikke fremstår oplyst, men at lyset kun leder gennem området. Der kan eventuelt være et behov for at kunne orientere sig tydeligere ved adgangsvejen til lokalplanområdet.

8.1 Bebyggelsen skal placeres inden for de på Kortbilag 3, Fremtidige forhold viste byggefelter.

8.2 Etageboligerne i 3 etager med en maksimal højde på 15 meter skal opføres som 3 selvstændige / adskilte bygninger som vist på Kortbilag 4, Illustrationsplanen. Afstanden mellem bygningerne skal være mindst 2,5 meter.

8.3 Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må være højst 100.

Redegørelse

Bestemmelsen om at bygningerne i 3 etager skal opføres som 3 selvstændige / adskilte bygninger skal sikre, at der bliver indblik i lokalplanområdets fra henholdsvis Bjerrevej og Lollandsgade. Bestemmelsen sikrer at bebyggelsen ikke fremstår som en lukket sammenhængende facade, som ”lukker sig om sig selv” og virker ”lukket” mod ”omverdenen”. Der henvises til Kortbilag 4, Illustrationsplanen.

Bygningshøjder måles fra niveauplan i kote 1.7 (DVR90). 

Byggefelterne som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold er fastlagt som digitale geometrier på www.plandata.dk

 

9.1 Facader (ydervægge), mindst 90 % skal fremstå i blankt murværk som blød- eller håndstrøgne sten i rødlige / brunlige nuancer. Mindre dele, højst 10 %, af facaden eller bygningsdele kan udføres i træ, stål, aluzink, naturskifer eller komposit materiale. Såfremt der anvendes komposit materialer må disse ikke være med struktur / mønster, men skal have en "glat" overflade.

9.2 Murværket skal fremstå detaljeret. Detaljeringen skal ske som forbandtskifte, vindues- og gesimsbånd, reliefvirkninger, murstik eller lignende. Der skal anvendes mindst 3 af disse detaljeringsgrader i murværket.

9.3 Byggeriet kan udføres med altangange. Eventuelle altangange må ikke etableres på de facader, der vender mod Bjerrevej og Lollandsgade.

9.4 Tage kan udføres som saddeltagskonstruktion eller som tagkonstruktion med helvalm. Saddeltagskonstruktion skal have en hældning på mindst 25 grader og højst 35 grader. Ved tagkonstruktioner udført som helvalm skal alle tagflader have en hældning på mellem 15 og 20 grader.

9.5 Sekundære bygninger (se § 3.2) kan udføres med vandrette eller ensidige taghældninger.

9.6 Tagmateriale skal være tegl og må ikke være reflekterende. På sekundære bygninger (9.5) kan tagmaterialet være sort tagpap.

9.7 Bærende konstruktioner for altangangene (mod "gårdrummet") skal placeres ved facadevæggen. Søjler / bjælker i altangens front skal undgås. Altangange og bærende konstruktioner herfor skal udføres i beton, stål eller aluminium. Værn skal udføres i glas, stål, aluminium eller en kombination heraf.

9.8 Altaner på facader (mod Bjerrevej / Lollandsgade) skal udføres som indspændt i etageadskillelsen eller eventuelt ophængt med skråstiver på overligger. Søjler / bjælker i altaners front skal undgås. Altaner og bærende konstruktioner herfor skal udføres i beton, stål eller aluminium. Værn skal udføres i glas, stål, aluminium eller en kombination heraf. 

9.9 Eventuelle solcelle- / solvarmeanlæg skal integreres i bebyggelsens tag- eller facadekonstruktioner. På tage skal anlæggene ligge parallelt med og være forsænket i tagfladen eller skjules på anden måde. Solcelle- / solvarmestativer må ikke forekomme. Eventuelle varmepumper skal integreres i byggeriet og / eller placeres på terræn.

9.10 Ventilationsanlæg herunder ventilationsafkast skal integreres i "bygningskroppen", således de ikke fremstår som synlige enkeltanlæg. 

9.11 Vinduer skal udføres som træ- eller træ / aluminiumsvinduer og skal i farve harmonere med bebyggelsens øvrige materialer.

9.12  Carport - depot- og affaldsbygningen (hvor tagfladen anvendes som udendørs opholdsareal) skal fremstå begrønnet, så den visuelt fremstår som et grønt rekreativt "element" i gårdmiljøet. Ydervægge skal fremstå begrønnede med stedsegrønne klatreplanter eller lignende stedsegrøn beplantning. Tagfladen skal ligeledes fremstå begrønnet - eventuelt med sedum beplantning og skal suppleres med buske og / eller små træer i plantekummer / - kasser. 

 

 

 

 

 

Redegørelse

Bestemmelser om altangange og altaner bærende konstruktioner har til formål at give byggeriet et "lettere" udtryk, således facaderne (9.1 og 9.2) visuelt fremstår mere synlige og ikke skjules bag et søjle / bjælkesystem i front af konstruktionerne. 

Altaners værn kan udføres med "frostet" glas i nederste del (for at hindre indblik) og med transparent glas i øverste del (for at muliggøre udsyn).

I forhold til carport - depot- og afffaldsbygningen (9.12) er der ikke stillet specifikke krav til materialer. Det vigtige er begrønningen - materialer er derfor af mindre betydning, idet bygningen SKAL fremstå som et grønt rekreativt element i gårdrummet.

Mindre bygninger (maksimum  2 stk. og maksimum 10 m2) kan opføres inden for lokalplanområdet efter bygningsreglementets bestemmelser i materialer, som fremgår af §§ 9.1 og 9.6.

Eksempel på mursten

Eksempel på relief

Eksempel på murstik

Princip for altangangsbæring

10.1 Imellem bygningerne og fortov mod henholdsvis Bjerrevej og Lollandsgade (både syd og vest) skal der etableres et grønt "bælte", der anlægges i græs / grønt bunddække. "Græsbæltet" skal suppleres med plantede træer som vist på Kortbilag 4, Illustrationsplanen.

10.2 Parkeringspladserne i gårdarealet skal "opdeles" med plantede træer, som vist på Kortbilag 4, Illustrationsplanen. 

10.3 I skellet mod naboejendommen mod nord skal der udføres beplantning. Beplantningen skal bestå af en hæk, eventuelt liguster samt enkeltstående træer som angivet på Kortbilag 4, Illustrationsplanen.

10.4 I skellet mod vest skal der etableres et grønt bælte bestående af hæk samt enkeltstående træer som angivet på Kortbilag 4, Illustrationsplanen.

10.5 Den maksimale befæstelsesgrad for lokalplanområdet er 0,40. Befæstes der mere end dette skal regnvandet forsinkes tilsvarende eller nedsives inden for lokalplanområdet.

Redegørelse

11.1 Der kan ikke meddeles tilladelse til ibrugtagning før følgende bestemmelser i lokalplanen er udført:

§ 1.2 § 5.1, § 6.1, § 10.1, § 10.2, § 10.3, 10.4

     

 

 

Redegørelse

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

13.1 Dokument tinglyst den 29.09. 1964 om afskærmningsbælte, pligt til at afgive jord mv. Dokumentet aflyses ved endelig vedtagelse af denne lokalplan.

 

 

Redegørelse

Deklarationen er ikke hidtil påset overholdt - Horsens Kommune er påtaleberettiget. I lokalplanen sikres et "grønt bælte" i skellet mod vest (§10.4).

 

14.1 Eksisterende Byplanvedtægt nr. 1.1 aflyses ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

Redegørelse

15.1 Efter byrådets endelige vedtagelse  og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattes af planen, efter planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.

15.3 Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

15.4 Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

15.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen.

15.6 Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.

15.7 I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

15.7 Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.

15.8 Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelser i nærværende lokalplan.