Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Den samlede trafikbelastning fra de 65 nye boliger vil medføre en trafikgenerering i størrelsesordenen 120-160 daglige ture. I spidsbelastningstimerne forventes boligerne at generere omkring 10-50 bilture.

Trafikken skal afvikles fra lokalplanområdet og videre via Bjerrevej (lokalvej-stykket) fra en overkørsel.

Trafikbelastningen er af begrænset omfang og vurderes ikke at få mærkbar indflydelse på den eksisterende trafik på Bjerrevej.

Museumsloven

Museet har foretaget arkivalsk kontrol. Der er ikke kendskab til arkæologiske fortidsminder på matriklen (125 b, Horsens Markjorder). Det er museets vurdering, at der er lille risiko for at påtræffe væsendtlige arkæologiske fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet. Museumsloven er fortsat gældende. Gøres der fund af fortidsminder skal anlægsarbejdet standses og Horsens Museum tilkaldes jf. museumslovens § 27, stk. 2. Horsens Museum tlf. 76 29 23 50. Udgiften til en eventuel undersøgelse vil påhvile Slots- og Kuturstyrelsen.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst.
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.