Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget/planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Visuel påvirkning
  • Udledning til vandmiljøet
  • Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Visuel påvirkning, herunder vindforhold og skygge

Visuelt vil bebyggelsen fremover være en del mere markant end tilfældet er i dag. Byggeriet vil blive opført i 3 etager og bebyggelsesprocenten vil blive hævet fra 50 til 100.

I forhold til det visuelle udtryk er det lokalplanens intention at materialevalget afspejler områdets eksisterende byggerier. Derudover gøres der en del for at området begrønnes - også facaderne / grunden mod henholdsvis Lollandsgade og Bjerrevej bliver beplantet således der etableres et ”grønt bånd” mellem fortov og bebyggelse.

Det vurderes, at der rent visuelt bliver tale om en visuel forbedring af området i forhold til den eksisterende situation.

Projektet opføres i højst 3 etager, som normalt ikke afstedkommer turbulente vindforhold.

Der er udarbejdet skyggediagrammer, som viser at nærmeste naboer, vest for lokalplanområdet, i forårs- og efterårsmånederne i mindre grad vil blive skyggepåvirket. Skyggediagrammerne viser at det alene vil være i formiddagstimerne, at skyggegenerne vil forekomme. Det vurderes derfor at generne afstedkommet af byggeriet vil være begrænsede.

Udledning til vandmiljøet

Området er spildevandskloakeret med privat udledning af regnvand. Der må etableres direkte udledning fra befæstede arealer svarende til en befæstelsesgrad på 40 % af matriklens samlede areal.

Befæstes mere end 40 % af matriklens areal, skal tag- og overfladevand herfra håndteres enten ved nedsivning på egen grund eller udledning til recipient.

Ved udledning til recipient, skal tag- og overfladevand renses og forsinkes i et vådt regnvandsbassin med et volumen på 250 m3/ha befæstet opland samt et forsinkelsesvolumen der sikrer forsinkelse af regnvandet svarende til naturlig afstrømning på 0,78 l/s/ha

Nedbør, i forhold til klima samt oversvømmelsesrisiko

Lokalplanområdet ligger inden for udpeget risikoområde for oversvømmelser (Risikoområde 3 – Prioritet A) samt inden for udpeget område med kendte oversvømmelser (J-Horsens Midtby - Bygholm Å) jf. Kommuneplan 2017. Lokalplanområdet ligger i område kategoriseret som ”Maksimal risiko”.

Der er højvandsklapper i Dagnæs Bæk som i dag beskytter mod stormflod op til kote ca. 1,70. Screeningskort for stormflod viser at området påvirkes ved kote ca. 1,70.

Afværgeforanstaltninger:

Gulvkote skal etableres i minimum kote 1,8. Indgange til bebyggelsen, skakter og rister skal endvidere sikres til minimum kote 1,8.

På langt sigt arbejdes med en sikring af Horsens midtby til kote 2,6. Indtil denne sikring er etableret er der risiko for oversvømmelse som for Horsens By i øvrigt. Tidspunkt for færdigetablering af sikring er ikke fastlagt.