Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.
Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.
En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplanen udarbejdes, på baggrund af, at en bygherre ønsker at udvikle en eksisterende erhvervsgrund til bynære udlejningsboliger – ”Bakkelundens Senior Boliger”, som primært henvender sig til den ældre befolkningsgruppe i Horsens. Byggeriet tænkes opført som 3 selvstændige bygninger på hver 3 etager. I tilknytning til boligerne bliver etableret et ”fælleshus”. Der etableres parkering i ”gårdarealet”, som dannes mellem de 3 bygninger og den eksisterende ”tæt lav” boligbebyggelse mod nord. En del af parkeringen foregår under en hævet konstruktion, som opføres mellem bygningerne og hvis tagflade begrønnes og tænkes anvendt som supplerende udendørs opholdsareal for beboerne.


Kort over lokalplanområdet