Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Lokalplanen angiver, hvor de eksisterende og kommende vej- og stianlæg planlægges etableret.

En stor del af ledningsanlæggene/forsyningsledningerne placeres i de fremtidige vejanlæg indenfor lokalplanområdet og der skal i vejprojektet disponeres/reserveres plads indenfor vejens tværprofil til disse ledningsanlæg/forsyningsledninger.

Der skal sikres arealreservation til det fornødne parkeringskrav jf. normen.

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning
Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for
vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand.

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.

Det ansøgte hindrer ikke, at der kan etableres målopfyldelse jf. senest vedtagne vandplan.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3.

Her skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde.

Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan planen ikke gennemføres, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3, stk. 2.
Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. ovenstående bekendtgørelses § 7, stk. 2.

Horsens Kommune har foretaget en foreløbig habitatvurdering og på den baggrund vurderet, at det ansøgte ikke vil:

  • skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

Grundvand

Lokalplanområdet ligger udenfor OSD område (=Område med Særlig Drikkevandsinteresse).

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området er spildevandskloakeret med privat udledning af regnvand. Der må etableres direkte udledning fra befæstede arealer svarende til en befæstelsesgrad på 40 % af matriklens samlede areal svarende til 2.168 m2.

Befæstes et større areal, skal regnvand fra det areal, der overstiger 2.168 m2 håndteres efter BAT (= Best Available Techniniques). Dette kan f.eks. ske ved nedsivning på egen grund eller ved rensning og forsinkelse i et åbent, vådt regnvandsbassin med afløb til recipient.

Et åbent, vådt regnvandsbassin skal etableres med et volumen på 250 m3/ha befæstet opland samt et forsinkelsesvolumen, der sikrer forsinkelse af regnvandet svarende til naturlig afstrømning på 0,78 l/s/ha.

Der skal søges om tilladelse til nedsivning eller udledning af regnvand ved Horsens Kommune.

Klimatilpasning - nedbør i forhold til klima

Ved ekstrem regn er der registreret vandstande af Dagnæs Bæk op til kote ca. 1,65 (jf. tidsserie på hydrometri.dk, register siden maj 2016).

Lavningsvolumen indenfor lokalplanområdet skal opretholdes. Regnvandet skal håndteres uden at gøre skade på bygninger og infrastrukturanlæg eller nedstrøms liggende områder. Strømningslinier ind i området må ikke afskæres. Regnvandet skal i forbindelse med ekstrem regn ledes kontrolleret ud af området til arealer, hvor det ikke gør skade både under anlægsarbejde såvel som efter ibrugtagning.

Afværgeforanstaltninger:

Gulvkote skal etableres i minimum kote 1,8. Indgange til bebyggelsen, skakter og rister skal endvidere sikres til minimum kote 1,8.

Klimatilpasning - Vandstigninger (hav, åer og søer), i forhold til klima

Lokalplanområdet ligger inden for udpeget risikoområde for oversvømmelser (Risikoområde 3 – Prioritet A) samt inden for udpeget område med kendte oversvømmelser (J Horsens Midtby - Bygholm Å) jf. Kommuneplan 2017. Lokalplanområdet ligger i område kategoriseret som ”Maksimal risiko”.

Der er højvandsklapper i Dagnæs Bæk som i dag beskytter mod stormflod op til kote ca. 1,70. Screeningskort for stormflod viser at området påvirkes ved kote ca. 1,70.

Afværgeforanstaltninger:

Gulvkote skal etableres i minimum kote 1,8. Indgange til bebyggelsen, skakter og rister skal endvidere sikres til minimum kote 1,8.

På langt sigt arbejdes med en sikring af Horsens midtby til kote 2,6. Indtil denne sikring er etableret er der risiko for oversvømmelse som for Horsens By i øvrigt. Tidspunkt for færdigetablering af sikring er ikke fastlagt.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Der er forsyningsmulighed med fjernvarme til Bjerrevej 8, fra ledningen på Lollandsgade.

Vandforsyning

Området forsynes fra almen vandforsyning.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.
I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

Der kan med fordel etableres en nedgravet affaldsløsning ved 65 boliger (hvis alle maksimalt har 75 meter fra hoveddør til affaldsstation).

Opmærksomheden henledes på, at nedgravede affaldsstationer skal overholde de krav, som står i kommunens "vejledning for etablering af privat nedgravet affaldsstation". Herunder specielt adgangsvejen.

Støj fra virksomheder

I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget
virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel.

Nationale interesser

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Lokalplanområdet er beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har med stor sandsynlighed givet anledning til diffus forurening i området eller der er tidligere påvist let forurenet jord inden for området. De stoffer og koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt diffus forurening. Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk stammer fra flere forureningskilder. Lettere forurening kan også være et resultat af forurening fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til forurening i lave koncentrationer. Endelig ses lettere forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra forskellige områder, hvor der har været mindre forurenende aktiviteter. I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.