Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at nedrive de bestående bygninger og bygge et nyt ridecenter som angivet på illustrationsplanen nedenfor. Det vil være en betingelse, at de eksisterende bygninger nedrives senest når de nye tages i brug.

Det nye ridecenter vil primært fremstå i mørke bygningsmaterialer eller blive malet i mørke og afdæmpede farver. Taget udføres som et dobbelt sadeltag, så bygningshøjden bliver så lav som mulig. Bygningen placeres parallelt med Naturstien.

Der er desuden bestemmelser i lokalplanen om udendørs belysning for at begrænse ”lysforurening” i det åbne land.

Det nye ridecenter vil være placeret ca 3 meter lavere i terrænet end det eksisterende. Det vil blive mere synligt set fra Rydalvej, fordi det kommer til at ligge tættere på vejen end det eksisterende bygningsanlæg, og langt mindre synligt fra Kongevej, fordi det kommer længere væk fra vejen og delvist vil være skjult af terræn og bevoksning. Udsigten til det fra Rydalvej vil med årene mindskes, når det allerede etablerede hegn vokser sig større. Set fra de bevaringsværdige landskaber vil synligheden mindskes væsentligt i forhold til det eksisterende ridecenter, da bygningerne dels er lavere placeret og dels ligger bag den opvoksede hegnsbeplantning langs nordskellet. Endelig vil bygningens mørke farve gøre bygningen mindre iøjnefaldende end den eksisterende, der fremstod i røde stålplader og hvidpudsede mure.

 

Der er bestemmelser i lokalplanen om bevaring af den eksisterende bevoksning, og om plantning af et hegn af enkeltstående træer langs Kongevej, hvor der indtil for få år siden var et tæt hegn, samt om beplantning langs Naturstien. Samlet vil beplantningen naturligt indgå i det øvrige landskabs beplantningsmønster og danne en fin ramme om det kommende ridecenter, ridebaner og folde. Desuden giver lokalplanen bonusvirkning jf. planlovens § 15, stk. 4, så udbygning i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser kan ske, uden forudgående tilladelse efter planlovens § 35 (landzonetilladelse).