Beliggenhed & eksisterende forhold

Landskabet er et småbakket morænelandskab, der er relativt åbent med spredte hegn, mindre skovbevoksninger og nogle få gårdanlæg. Det eksisterende ridecenter ligger ret højt, og er derfor relativt synligt i landskabet.

Lokalplanområdet ligger indenfor et område med særlig geologisk værdi og en del af området indenfor 100 meters beskyttelseslinje fra et fortidsminde. Området ligger nær grænsen til de bevaringsværdige landskaber i Søhøjlandet, hvorfra det nogle steder er synligt.

Området ligger mellem Vestbirk og Østbirk og afgrænses mod vest af Kongevej, mod øst af Rydalvej og mod syd af en natursti. Mod nord ligger en landbrugsejendom. Området omfatter et areal på ca 80.000 m2 og er beliggende Kongevej 82.

Området skråner mod nord. Naturstien ligger på en dæmning og danner en markant afgrænsning mod syd. Midt gennem grunden er der et nord-sydgående dige, der danner grænse mellem et højere liggende plateau mod Kongevej og et lavere liggende mod Rydalvej.

De eksisterende bygninger, der består af ridecentret og en mindre beboelsesejendom, ligger i den vestlige og højest beliggende del af grunden.

Langs det nordlige skel og en del af det tværgående dige er et opvokset levende hegn. Der er et endnu ikke fuldt udvokset levende hegn langs Rydalvej og den østligste del af naturstien. Der er desuden en lille lund syd for det eksisterende ridecenter og nogle enkeltstående træer langs naturstien og omkring beboelsesejendommen. Den eksisterende bevoksning indgår som en naturlig del af den øvrige bevoksning i landskabet.

Luftfoto af eksisterende forhold