Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Beskyttede jord- og stendiger

Indenfor lokalplanområdet ligger et beskyttet dige, som er beskyttet efter Museumslovens § 29 a. Mod nord afgrænser diget lokalplanområdet mod en tilstødende landbrugs ejendom. Diget fortsætter i en vinkel og "gennemskærer" lokalområdet fra nord mod syd. "Gennemskæringen deler naturligt lokalplanområdet og markerer niveauforskellen inden for lokalplanområdet. Der er tvivl om, hvorvidt diget er beskadiget og erstattet af en jordvold i forbindelse med opførelse af den eksisterende ridehal. Den ny ridehal opføres umiddelbart øst for diget / jordvolden på områdets lavest liggende del. Diget / jordvolden er således medvirkende til at skabe læ for den ny ridehal. Diget / jordvolden berøres ikke af lokalplanens aktiviteter.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Ridecentret skal have udarbejdet en miljøtilladelse, jf. § 10 i husdyrbrugsloven forud for etableringen af den nye ridehald.

Museumsloven

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet og har følgende bemærkninger:

I lokalplanområdet er der kendte fortidsminder. I forbindelse med anlægsarbejder i henholdsvis 1994 og 2006 er der indenfor lokalplanområdet afdækket og iagttaget spor efter en forhistorisk bebyggelse (160515-116). Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger en fredet høj, hvis beskyttelseszone strækker sig ca. 65 meter ind i lokalplanområdet (160515-116). Syd for området er registreret mange overpløjede gravhøje ligesom fortidsmindelandskabet særligt sydøst for området er præget af betydelige fund fra både stenalder og jernalder.

Det er således sandsynligt, at der i lokalplanområdet findes skjulte jordfaste fortidsminder. Indenfor lokalplanområdet er der dog anlagt ridebaner og andre anlæg, der kan have ødelagt eventuelle fortidsminder. Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Bilag IV-arter
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Der er ifølge DCE, Aarhus Universitet fundet flere bilag IV-arter i lokalområdet. Det drejer sig om arter af padder og flagermus samt markfirben og odder. Horsens Kommune har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet.

Arealet som berøres vurderes ikke at være egnet som raste-, yngle, eller voksested for bilag IV-arter og projektet vurderes derfor ikke at ville påvirke disse arter i negativ retning.

Samlet vurdering
Horsens Kommune vurderer således, at lokalplanen kan vedtages uden at:

indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i
området