Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Vestbirk Ridecenter ønsker mulighed for at bygge et nyt ridecenter og rive det eksisterende ned. Det eksisterende ridecenter stammer fra 1975 og bygningerne er nedslidte og utidssvarende. Der er behov for mere plads og mulighed for at udvide antallet af heste.

Formål

Formålet med lokalplanen er at fastlægge rammer for, at Vestbirk Ridecenter inden for lokalplanområdet kan ombygges og udvides til anvendelse for Vestbirk Musik- og sportsefterskole samt eventuelt dække behovet for et ridecenter i lokalområdet. Området ligger i landzone og lokalplanen udformes derfor som en såkaldt bonuslokalplan, som sikrer at udbygning med videre, som er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser kan ske uden forudgående landzonetilladelse.