Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen at:

1.1 fastlægge rammer for, at Vestbirk Ridecenter inden for lokalplanområdet kan ombygges og udvides til anvendelse for Vestbirk Musik- og sportsefterskole samt eventuelt dække behovet for et ridecenter i lokalområdet.

1.2 give lokalplanen bonusvirkning jf. planlovens § 15, stk. 4, så udbygning i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser kan ske, uden forudgående tilladelse efter planlovens § 35 (landzonetilladelse).

1.3 fastholde lokalplanområdet i landzone.

Redegørelse

Formålet er i overensstemmelse med kommuneplantillæg 18-2013, som fastlægger rammeområdet til undervisnings- og fritidsformål i landzone.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og består af matr.nre. 24a, 24b og 12ac Vestbirk by, Østbirk.

2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone.

Redegørelse

Lokalplanområdet forbliver i landzone. Lokalplanen udformes med bonusvirkning jf. planlovens § 15, stk. 4.

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til undervisnings- og fritidsformål som ridecenter i form af ridehaller, hestestalde og ridebaner.

3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer, etableres anlæg til opsamling af regnvand samt øvrige tekniske anlæg primært til til områdets forsyning.

4.1 Der kan ikke udstykkes indenfor lokalplanområdet. Dog kan der udstykkes for tekniske anlæg som nævnt i § 3, med tilhørende nødvendigt udenomsareal for servicering af anlæggene.

Redegørelse

Dette sikrer muligheden for etablering af tekniske anlæg til området, hvis behovet opstår.

5.1 Som vejadgang til det nye ridecenter skal den nuværende vejadgang anvendes, idet oversigtsarealet i henhold til vejreglerne samtidigt sikres.

6.1 al parkering i tilknytning til ridecentret skal foregå på de udlagte arealer i h.t. illustrationsplanen.

7.1 Der må ikke etableres udendørsbelysning af ridebaner, folde, adgangsarealer m.v. uden forudgående ansøgning om landzonetilladelse og eventuelt byggetilladelse.

Redegørelse

Eventuel belysning er ikke omfattet af lokalplanens bonusvirkning. Der skal ved ansøgning om eventuel udendørs belysning foretages en landskabelig vurdering og forudgående høring efter normal praksis ved ansøgning om landzonetilladelse.

8.1 Den ny ridehal opføres nordøst for den eksisterende bebyggelse umiddelbart øst for det beskyttede dige som vist på illustrationsplanen.

8.2 Eventuel udvidelse af ridehallen skal ske mod øst som vist på illustrationsplanen.

8.3 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må være højst 15.

8.4 Ridehallen opføres som 2 sammenbyggede længebygninger med hver deres saddeltag med en højde på maksimum 12,5 meter målt fra omgivende terræn eller fra det i byggetilladelsen angivne niveauplan.

8.5 ridehallens tagkonstruktioner kan udføres valmede.

Redegørelse

Ridehallen placeres på den laveste del af lokalplanområdet for bedst muligt at tilpasse sig omgivelserne. De valmede gavltrekanter kan medvirke til at ridehallen virker mindre dominerende.

9.1 Ridehallen skal opføres i materialer i mørke dæmpede farver eller i materialer som males i mørke dæmpede farver efter jordfarveskalaen.

9.2 Som materiale til ydervægsbeklædning kan anvendes træ eller fibercement som brædder eller plader.

9.3 Til tagmaterialer må der anvendes materialer som tagpap, stål eller fibercement.

9.4 Facader og tagflader skal udføres med ikke reflekterende / blændende overflader. Vindues- og dørpartier er undtaget fra bestemmelsen ligesom disse kan udføres i lysere farver efter jordfarveskalaen, dog også hvid.

9.5 Der må etableres solvarme- og solcelleanlæg, hvis disse udføres antirefleksbehandlet, og hvis de orienteres således at de ikke blænder omgivende naboejendomme.

9.6 Skiltning og reklamering, udover almindelig navne- og nummerskiltning, må ikke finde sted. Det kan dog tillades at ridehallen forsynes med navn og evt. årstal som "løse bogstaver.

Redegørelse

Der er lagt vægt på, at bebyggelsen kun må opføres i mørke dæmpede materialer/farver så byggeriet bliver mindst mulig synlig i landskabet og fra omgivende veje.

10.1 Ny beplantning, som afgrænser lokalplanområdet samt plantes inden for området skal bestå af hjemmehørende arter af af løvfældende træer og buske jf. Miljøministeriets Publikation, 40 danske træer og buske, 1985.

11.1 Eksisterende ridehal skal være nedrevet og fjernet før ibrugtagning af den ny ridehal.

11.2 Beplantning i overensstemmelse med lokalplanens illustrationplan og bestemmelser skal være udført før ibrugtagning af den ny ridehal.

11.3 Når der er fundet en aftager for møddingsaffald skal den eksisterende lade / maskinhus (illustrationsplanens bygn.nr. 14) nedrives og fjernes jf. miljøtilladelsen.

Redegørelse

Ved udarbejdelse af lokalplanforslaget havde ejerne endnu ikke en aftager til ridecentrets møddingsaffald. Som midlertidig foanstaltning kan det eksisterende maskinhus / den eksisterende lade bruges som oplag for møddingsaffald. Såsnart der er fundet en aftager til møddingsaffaldet skal bygningen nedrives og fjernes.

Ingen bestemmelser

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18).

Ingen bestemmelser

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensation er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser af mere vidtgående karakter kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.4 For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.