Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er at sikre:

  • området anvendes til rekreative formål,
  • et offentligt tilgængeligt, rekreativt og kuperet landskab.

3.1 Området udlægges til rekreative formål.

3.2 Området må kun anvendes til et rekreativt landskab samt til offentlige formål som rekreation og fritidsaktiviteter.

3.3 Der må etableres anlæg til håndtering af regn- og overfladevand.

3.4 I området må desuden etableres parkeringsfaciliteter til biler og cykler til forsyning af det rekreative område.

Ingen bestemmelser.

Vejadgang

5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Bjerrevej som vist i princippet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Veje

5.2 Den på kortbilag 3, Fremtidige forhold viste optagede vej inden for matr. nr. 15b og 15d, Dagnæs By, Tyrsted nedlægges.
Stier

5.3 Der skal anlægges stiforbindelserne a-b, c-d, e-f og g-h med en placering som vist i princippet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.4 Stierne a-b og c-d skal udlægges i en bredde på minimum 5 meter og anlægges i en bredde af minimum 3 meter.

5.5 Stierne a-b og c-d skal etableres med permeabel, fast belægning i form af slotsgrus, stenmel eller lignende.

5.6 Stierne e-f og g-h skal udlægges med en bredde på minimum 3 meter.

5.7 Stierne e-f og g-h skal etableres som slåede stier, trampestier eller med grus .

5.8 Foruden de navngivne stiforbindelser, må der anlægges sekundære stier efter behov. De sekundære stier må etableres som trampestier eller som hængebroer, hvor terrænet tillader det.

5.9 Der skal etableres en bro over Dagnæs Bæk med en placering som vist i princippet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

Redegørelse

Den optagede vej vil blive nedlagt i henhold til vejlovgivningen.
Stierne a-b og c-d etableres med fast belægning og skal fungere som hovedsti gennem området og adgang til parkeringsarealet. De øvrige stier vil i højere grad have et naturpræg.

6.1 Inden for lokalplanområdet skal der anlægges parkering svarende til minimum 20 pladser, herunder mindst én handicapparkeringsplads.

6.2 Parkering skal etableres med en placering som vist i princippet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

6.3 Parkering skal anlægges med permeabel belægning såsom græsarmering, grus eller lignende. Dog må der under byggemodningsfasen etableres midlertidig, fast belægning.

6.4 Inden for lokalplanområdet skal der anlægges cykelparkering svarende til minimum 30 pladser. Cykelparkering kan placeres i umiddelbar tilknytning til legeplads, madpakke eller anden publikumsorienteret bebyggelse.

Redegørelse

Parkeringsarealer i området anlægges med en permeabel belægning, såsom græsarmering, grus eller lignende således at arealerne fremstår med et udtryk, der passer til områdets rekreative, grønne karakter.

7.1 Kabler, rør og ledninger til områdets tekniske forsyning skal fremføres som jordkabler.

7.2 Der skal etableres stibelysning langs hovedstien a-b. Belysning skal udføres med parkarmaturer med en lyspunkthøjde på maksimalt 4 m eller med pullert belysning.

8.1 Bebyggelse i området må kun etableres i form af mindre, uopvarmede konstruktioner såsom shelters, overdækninger og lignende.

8.2 Bebyggelse må ikke placeres højere i området end kote 8 DVR90.

8.4 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 1 etage og med en maksimal bygningshøjde på 3 meter.

8.3 Bebyggelse må ikke placeres inden for det på Kortbilag 3, Fremtidige forhold viste §3-beskyttede moseområde.

Placering af bebyggelse i de lavere områder i terrænet skal medvirke til, at der ikke at skabes gener og indblik til naboer.

9.1 Bebyggelsens facader skal fremstå i træ eller plademateriale i afdæmpede farver og skal for hele lokalplanområdet fremstå som en helhed.

9.2 Tag og facadematerialer skal være ikke-reflekterende.

Redegørelse

Bestemmelsen om at bebyggelsens facader skal fremstå i træ eller plademateriale i afdæmpet farve skal sikre at bebyggelsen har en friluftskarakter og har karakter af, at ligge i et grønt område. Se endvidere § 10 Ubebyggede arealer.

Terrænregulering

10.1 Der må inden for lokalplanområdet foretages terrænreguleringer op til 10 meter over eksisterende terræn, dog maksimalt op til kote 13,5 DVR90, sat ned til kote -2 DVR90. Terrænregulering skal ske som vist i princippet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

10.2 Terrænregulering skal foretages således, at der etableres et varieret landskab med flere højdepunkter og lavninger.

10.3 Terrænregulering inden for det på Kortbilag 3, Fremtidige forhold viste område med §3-beskyttet mose, kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

10.4 Der må ikke ske terrænregulering nærmere lokalplanens grænse end 1 m. Undtaget heraf er dog udligning af eventuel terrænforskel mellem vej/sti og eksisterende terræn, såfremt terrænet gives en jævn hældning på maks. 1:4.

Beplantning

10.5 Der skal inden for området etableres hegn med en placering som vist i princippet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold. Hegnene skal bestå af en tættere, afskærmende beplantning såsom hyld, fuglekirsebær, nøddetræer og lignende.

10.6 Inden for området skal etableres varierende beplantning med områder af græsser, buske, træer og hegn. Beplantning skal etableres i grupper således, at der skabes variation i området som vist i princippet som på Kortbilag 4, Beplantningsplan.

10.7 Beplantning i området skal ske med hjemmehørende, danske arter.

Opholds- og friarealer

10.8 Der skal etableres særlige områder for leg og aktivitet med en placering i princippet som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.

10.9 Elementer, redskaber og konstruktioner til leg og aktivitet skal fortrinsvis udføres i materialer, der har et naturligt præg i harmoni med de grønne omgivelser - såsom træ og skal fremstå med et ensartet udtryk.

10.10 Der må i området etableres elementer til ophold.

Naturbeskyttelse

10.11 Der må ikke ske ændringer i tilstanden, herunder etableres beplantning inden for de på Kortbilag 3, Fremtidige forhold viste §3-beskyttede vandløb og moseområde.

Klimasikring

10.12 I forbindelse med stien a-b jf. stk 5.3 må der etableres et magasin til forsinkelse eller opmagasinering af regnvand.

Skiltning

10.13 Der må i lokalplanområdet opstilles skilte til henvisning og oplysning.

10.14. Skilte i området må ikke belyses.

10.15. Der må ikke opstilles flagstænger eller pyloner i lokalplanområdet.

Redegørelse

Området skal som helhed fremstå som et grønt, parklignende område med et dramatisk bakkelandskab med skiftende beplantning af åben, tæt, høj og lav karakter.
Bakkelandskabet udformes med varierende højder og lavninger. På Illustrationsplanen er vist, hvorledes bakkelandskabet kan komme til at se ud.
Hegnsbeplantningen etableres mod naboområder med beboelse for at afskærme og hindre indblik og består af middelhøje plantearter.

Generelt gælder, at ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer ikke må tages i brug før:

11.1 Det i § 6 nævnte parkeringsareal er anlagt.

11.2 De i § 6 nævnte cykelparkeringspladeser er anlagt.

11.3 De i § 5 nævnte stier er anlagt.

Ingen bestemmelser

13.1 Den del af Byplanvedtægt nr. 9 for Horsens Kommune, vedtaget d. 28. Feb. 1973 af Horsens Byråd, der er omfattet af nærværende lokalplan, ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan.

16.1. Byplanvedtægt nr. 9 for Horsens Kommune ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen ifølge planlovens § 18 kun udstykkes,
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at (ikke
"handlepligt") til at udføre de anlæg , der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre
private servitutter kan eksproprieres , når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jævnfør ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.