Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammer for Friarealer og parkeringsmuligheder, hvor parkeringspladser og opholdsarealer i forbindelse med anlæg fastlægges i lokalplanlægningen ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Endvidere er lokalplanen i overensstemmelse med Kommuneplanen 2013’s vision omkring 'Byer i naturen og natur i byerne'. , hvor der i højere grad skal etableres natur som en integreret del af nye byområder og arbejdes for at skabe tilgængelighed fra eksisterende og fremtidige byområder til naturen. Med planen skabes der mulighed for at give borgerne nye udfoldelsesmuligheder i et grønt rekreativt område centralt i Horsens by. Planen er endvidere i tråd med kommuneplanens indsatsområde, der har til formål at bringe motionsmuligheder ind i de områder, hvor borgerne bor.

Den sydlige del af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme HR.01.G.2, der fastlægger området til rekreativt område nærmere bestemt fritidsformål og rekreation.

Den nordlige del af lokalplanområdet er ikke omfattet af kommuneplanens rammer, hvorfor der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor rammen HR. 01.G.2. udvides til også at omfatte matriklerne 16, Dagnæs By, Tyrsted samt 850d og 850e, Horsens Markjorder, der ligger uden for kommuneplanrammerne.

Området er beliggende i byzone, og vil fortsat være i byzone.