Kystnærhedszone

Planområdet ligger i kystnærhedszonen, men i byzone midt i Horsens. Der bygges ikke på området, men der moduleres et landskab op, hvor den højeste bakketop ligger 10 meter over eksisterende terræn. Området ligger bag eksisterende bebyggelses set fra kysten og det der blive synligt, vil få en grøn karakter. Det vurderes på den baggrund, at der ikke vil være nogen væsentlig påvirkning af byens kystprofil. Der er derfor ikke udført visualiseringer af indpasningen i kystprofilen.