Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

 

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:
Den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, støj, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv.På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen.

Der vil ikke være væsentlige sandsynlige, varige, hyppige eller permanente miljøpåvirkninger som følge af projektet. Der vil være begrænsede miljøpåvirkninger (primært støj i anlægsfasen), og en række positive effekter efterfølgende, idet der etableres et rekreativt område til gavn for naboer og borgere i Horsens. Ved en hensigtsmæssig udformning og indretning af området kan eventuelle gener fra anvendelsen af området undgås for de nærmeste naboer.

Indenfor planområdet vil der ske lokal afsætning af overskudsjord. Planen vil derfor medvirke til at gøre denne overskudsjord til ressourcer i tilblivelsen af et rekreativt, grønt byrum i stedet for affaldsprodukter, som skal bortskaffes. Området vil eventuelt kunne virke som buffer for regnvand i forbindelse med større regnhændelser.

Anvendelse af lettere forurenet jord til opbygning af området vurderes ikke at ville påvirke den økologiske og kemiske tilstand i Dagnæs Bæk og i Horsens Fjord i forhold til Vandområdeplanerne. Yderligere vurderes det, at projektet ikke vil være til hinder for målopfyldelse i Dagnæs Bæk og i Horsens Fjord i henhold til Vandområdeplanerne. I forbindelse med etableringen vil det blive sikret, at der ikke er risiko for kontakt med lettere forurenet jord (afdækkes med ren jord). Undersøgelser har vist, at der ikke er risiko for ophold på arealet i forhold til gasemission.

Den rekreative anvendelse af planområdet vil kunne medføre positive påvirkninger for en større del af beboerne i Horsens by

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.

 

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.