Øvrig planlægning

Vandområde- & Natura 2000 planer

Projektområdet ligger centralt i Horsens omgivet af eksisterende by.

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 236, Bygholm Ådal som ligger ca. 5,8 km vest for projektområdet, og omfatter Habitatområde nr. 236 af samme navn.

Natura 2000-område 56, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave ligger ca. 7,5 km mod vest. Det omfatter Habitatområde nr. 52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Fuglebeskyttelsesområde nr. 36, Horsens Fjord og Endelave, samt Ramsarområde nr. 13, Horsens Fjord og Endelave.

På grund af afstanden fra planområdet til de nærmest liggende Natura 2000-områder er der ikke risiko for, at de vil kunne påvirkes væsentligt.

 

Beskyttet natur

Inden for lokalplanområdet er der registreret en mose samt et vandløb, der er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3.

Den beskyttede mose ligger i planområdets nordlige del. Moseområdet indgår som en uberørt del af planområdet, og vil derfor ikke blive påvirket som følge af gennemførelse af planen.
Det beskyttede vandløb, Dagnæs Bæk løber i den nordlige del af planområdet. Vandløbet og de vandløbsnære arealer indgår også som en uberørt del af planområdet.

 

Grundvand

Lokalplanområdet er ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Der er ingen nuværende og forventes ingen fremtidige drikkevandsinteresser i området.

Området er en tidligere losseplads og med lokalplanen gives der ikke anledning til yderligere påvirkning af drikkevandsinteresserne sammenlignet med tidligere forhold.

 

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen.

Regnvandet håndteres indenfor lokalplanområdet ved nedsivning fra jordoverfladen. Ved kontrolleret udledning af regnvand til Dagnæs Bæk eller ved nedsivning af regnvand i faskine eller lignende skal der ansøges ved Horsens Kommune, Natur og Miljø. Der skal ikke ansøges om tilladelse til udledning i forbindelse med skybrud.

 

Klimasikring

Planområdet ligger i dag på en hovedstrømsvej for regnvand i lokalplanområdet. langs med denne strømningsvej er der to ubebyggede områder, hvor vand kan tilbageholdes (hhv. sportspladsen ved Dagnæs Hallens og lokalplanområdet)

På sigt kan planområdet indgå som et element til klimasikring i Horsens by, idet der dels vil blive etableret et oversvømmelsesområde inden for lokalplanområdet, samt en vandvej, der tilrettelægges på en sådan måde, at der kan tilbageholdes store mængder regnvand og at der ikke ledes større mængder til Dagnæs Bæk, end den kan lede væk. Ved ekstrem regn vil forbindelsen igennem området forandre karakter og fungere som skybrudsvej. Via sin funktion som skybrudsvej for oplandet, opstrøms lokalplanområdet, og sin mulige funktion som forbindelse til Bollerstien, gør aktivitetszonen lokalplanområdet til en del af en større rekreativ blågrøn forbindelse. Opstrøms og syd for lokalplanområdet er der i dag en hovedstrømnings vej for vand fra Bellisallé/Strandkærvej forbi Dagnæs Hallen og sportspladsen, videre gennem boligområdet og forbi lokalplanområdet og ned til Dagnæs Bæk.

Langs med strømningsvejen er der to større ubebyggede arealer, hvor vandet kan forsinkes. Det ene område er sportspladsen ved Sportsvænget og det andet er inden for lokalplanområdet. Det er forventningen, at man med tiltag inden for lokalplanområdet vil kunne bidrage til at minimere skader på ejendomme eller tekniske installationer nedstrøms i boligområdet. Etablering af skybrudsvejen ned til lokalplanområdet vil kunne minimere f.eks. vandskaderne på Dagnæshallen. Det vil inden for lokalplanområdet være muligt at stuve vand op til en relativ kote på 1.5 meter.
og derved medvirke til, at der kan tilbageholdes mere vand end i dag.

 

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

Jordforurening

Lokalplanområdet er beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har med stor sandsynlighed givet anledning til diffus forurening i området eller der er tidligere påvist let forurenet jord inden for området. De stoffer og koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt diffus forurening. Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk stammer fra flere forureningskilder. Lettere forurening kan også være et resultat af forurening fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til forurening i lave koncentrationer. Endelig ses lettere forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra forskellige områder, hvor der har været mindre forurenende aktiviteter.

En stor del af lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Dette betyder, at der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Indenfor en del af matr. nr. 15b og 15d samt inden for matr. nr. 15x og 15aa Dagnæs By, Tyrsted er det konstateret, at grunden er forurenet. Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

  • der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.
  • der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.

I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.
Vilkårene stillet i medfør af ovenstående tilladelser skal uanset de øvrige lokalplanbestemmelser følges.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Da området efterfølgende skal anvendes til grønt område vil der i forbindelse med etableringen blive udlagt minimum 50 cm ren jord afslutningsvis, spåledes at der ikke er

VVM-screening

Ifølge VVM- bekendtgørelse er visse anlægstyper omfatter af krav om VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse, jf. bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Realisering af lokalplanen vurderes at være et projekt der er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 11b

11b) anlæg til bortskaffelse af affald

Horsens Kommune har på baggrund af en screening afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er offentliggjort sammen med lokalplansforslaget.

 

Projektområdet er på en tidligere losseplads uden særlig natur og miljøinteresser. Projektet vil i anlægsperioden medføre en påvirkning af omgivelserne (trafik, støv, støj) men der vil være tale om en meget lokal påvirkning af midlertidig og begrænset karakter, som kan begrænses ved simple tiltag. Realisering af projektet forudsætter en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, og tilladelsen vil bl.a. indeholde vilkår om begrænsning af støv og støj, og trafik til/fra arealet.

Når anlægsperioden er afsluttet vil påvirkningen primær være af visuel karakter. Landskabet udformes med hensyn til skygger/indblik og terrænforskelle ved naboarealer, og beplantes efterfølgende så det fremstår grønt og med hensyn til det beskyttede naturområde. Den visuelle påvirkning set i forhold til området og de kystlandskabelige værdier vurderes derfor at være af ikke væsentlig karakter.

Det vurderes samlet at projektets omfang og karakter, hverken enkeltvis eller samlet, antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Anlægget er således ikke VVM-pligtigt.

 

Jordbalance

Overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal nyttiggæres og anvendes inden for området. Planområdet er tidligere losseplads, og der ligger ca. 2-2,5 m lossepladsfyld på hele arealet. Størstedelen af lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2, da der er konstateret jord- og grundvandsforurening på ejendommen. Inden for lokalplanområdet skal der i henhold til lokalplanens terrænkort etableres bakker af op til 10 meters højde over eksisterende terræn. Bakkerne etableres med jord, der allerede findes inden for lokalplanområdet samt ca. 161.000 m³ både ren og lettere forurenet overskudsjord fra andre kommunale anlægsprojekter, der tilføres området over en kort årrække. Derved bidrager projektet til at skabe jordbalance på et større, kommunalt niveau.

 

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Der er ingen varmeforsyning i lokalplanområdet.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Samn Forsyning.