Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen.

Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på www.plandata.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret projekt fra AAB (Arbejdernes Andels Boligforening, et alment boligselskab). Lokalplanområdet er ejet delvist af AAB og Horsens Kommune. Der sker mageskifte i forbindelse med realisering af projektet, således at AAB erhverver sig et areal, som ejes af Horsens Kommune.

Hovedformålet med planen er at opføre familie- / tryghedsboliger med tilknytning til Tamdrupcentret, og med et tilhørende fælles rekreativt område . Lokalplanens bestemmelser skal derudover sikre området mod støjbelastning, sikre håndtering af regnvand samt varetagelse af de naturbeskyttelsesinteresser der forefindes i området. Det er intentionen at, regnvandshåndteringen og støjvoldene gennem bestemmelser i lokalplanen skal indgå som rekreative elementer.