Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Udledning til vandmiljøet
  • Vandstigninger (hav, åer og søer), i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko
  • § 3 områder: Eng, hede, mose, overdrev, strandeng, sø og vandløb
  • Fredede områder
  • Økologiske forbindelser
  • Vandområdeplan

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Udledning til vandmiljøet

Lokalplanområdet ligger overvejende i separatkloakeret opland A645, sekundært opland A643, som er omfattet af eksisterende udledningstilladelse til recipient. Ved sikring af de maksimale befæstelsesgrader, der er lagt til grund i Spildevandsplanen, vurderes det, at ledningsnet og recipient ikke vil blive udsat for en merbelastning i .f.t den tilladelse, der eksisterer i dag.

Vandstigninger (hav, åer og søer), i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

Såfremt at man ønsker, at omdanne Lund bæk til et åbent vandløb skal bygherre vurdere den ændrede oversvømmelsesrisiko for anlæg og bebyggelse indenfor lokalplanområdet, og nedstrøms området.

Jf. retningslinje 8.1.2 i Kommuneplan 2017 stiller Horsens Kommune krav om at Bygherre skal udarbejde vandhåndteringsplan, og redegøre for oversvømmelsesrisikoen i nye lokalplaner. Klimatilpasning">http://kommuneplan2017.horsens.dk/dk/retningslinjer/klima--miljoe/klimatilpasning

§ 3 områder. Eng, hede, mose, overdrev, strandeng, sø og vandløb

Neutral påvirkning under forudsætning af, at planlagte støjvolde og støjafskærmning ikke medfører en påvirkning af det § 3 beskyttede bassin til vejvand i form af skyggevirkning og fragmentering i form af spærring af spredningsveje for padder.

Selve vejbassinnet er et bassin til at aftage vand fra omfartsvejen, dvs. et teknisk anlæg. Det vurderes, at der kan placeres et teknisk (støjafskærmning) indenfor 25 m zonen, netop pga. vejbasinnets status som tekniks anlæg. Det vurderes derfor, at 25 m zonen i dette tilfælde kan indskrænkes til uden at ændre tilstanden og uden at meddelelse af dispensation.

Fredede områder

Deklarationsfredning på en del af arealet, forhindrer bebyggelse. Kommunen er myndighed på fredningsdeklarationer og har dermed påtaleretten i den aktuelle deklarationsfredning. Siden deklarationsfredningen blev udarbejdet og tinglyst i 1969 er Ny Silkeborgvej anlagt gennem området samtidig med, at der er sket en udbygning af Vinten. Hensynet som deklarationsfredningen skulle varetage er således ikke længere så relevant og kommunen vil ikke anvende sin påtaleret. Deklarationen bør overvejes ophævet.

Økologiske forbindelser

Idet det rørlagte vandløb er friholdt for byggeri og anden planlægning er det planlagte ikke i konflikt med kommuneplanens udlægning som økologisk forbindelse. Det vil stadig være muligt at genåbne vandløbet. Der vil ske en mindre justering i placering af den økologiske forbindelseslinje, men arealandelen opretholdes.

Vandområdeplan

Det planlagte har en neutral påvirkning af de miljømål, som gennem lov om vandplanlægning er fastlagt for grundvand. Miljømål for Lund Bæk er ikke opfyldt, og det vurderes at være den hydrauliske overbelastning, der er hovedårsagen til dette. Hydraulisk overbelastning skyldes i høj grad uforsinkede udledninger af regnvand fra nogle af områdets kloakoplande. Kloakopland A645 0g A643 er blandt de oplande som udleder regnvand uforsinket. Det planlagte har dermed en negativ påvirkning af miljøtilstanden i Lund Bæk. Dette kan afhjælpes ved at forsinke overfladevand..