Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Der er ingen registrerede fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Den nordlige del er i forvejen bebygget (Tamdrup Centret).

I nærområdet er registreret følgende fortidsminder:

Sb 133: Gruber og kulturlag fra yngre bronzealder. Et af kulturlagene er tolket som en drivgang fra et højere liggende formodet bo-pladsområde til vådområde nord herfor.

Sb 140: I forbindelse med byggemodning blev der foretaget en forundersøgelse. Der fremkom kun enkelte bebyggelsesspor i form af gruber og kogegruber. En af gruberne indeholdt keramik fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder. På baggrund af de sparsomme fund vil der ikke blive foretaget en egentlig arkæologisk undersøgelse af området.

 

Lokalplanområdet er topografisk beliggende på et jævnt, sandet plateau mellem de historiske landsbyer Vinten og Lund. Området ligger umiddelbart nord for et åløb/vådområde med udløb i Hansted Ådal, og har derfor været meget velegnet for alle typer aktiviteter i forhistorisk tid. Særligt vil der være risiko for, at der på stedet har været bebyggelse, grave eller andre typer aktivitetsområder i stenalderen. Horsens Museum må derfor anbefale, at der forud for anlægsarbejder inden for området foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens paragraf 25-27 for at afklare, om der skulle befinde sig skjulte fortidsminder på stedet.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.