Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Lokalplanen skal sikre at tryghedsboligerne har vejadgang fra Alidasvej. Øvrige adgangsveje til Tamdrup Plejecenter forbliver som de forefindes i dag. Der etableres befæstede og belyste gangstier igennem området, som har offentlig adgang.

En stor del af ledningsanlæggene / forsyningsledningerne placeres i de fremtidige vejanlæg indenfor lokalplanområdet og der skal i vejprojektet disponeres / reserveres plads indenfor vejens tværprofil til disse ledningsanlæg / forsyningsledninger.

Lokalplanafgrænsningen, som følger det eksisterende skel mod nord-vest sikrer, at der mulighed for at etablere cykelsti langs med Nr. Snedevej.

Vejnavn

Tryghedsboligerne får vejnavnet "Lund have".

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand.

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås.

Natura 2000

Lokalplansområdet ligger ca. 2,5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3.

Her skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde.

Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan planen ikke gennemføres, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3, stk. 2.

Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. ovenstående bekendtgørelses § 7, stk. 2.

Bilag IV arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der i og omkring lokalplansområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed og spidssnudet frø.

I dag anvendes området til græs. Det vurderes, at arealet ikke har en værdi som yngle- eller rasteområde for nogle af de nævnte bilag IV arter.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

Grundvand

Lokalplanområdet ligger indenfor indvindingsoplandet til Lund Vandværk. Grundvandsmagasinet er i dette område vurderet som velbeskytte på grund af 20-30 meter tykke sammenhængende lerlag henover det grundvandsmagasin som Lund vandværk indvinder fra. Lokalplanens formål vurderes ikke at udgøre en risiko for områdets grundvandsmagasiner.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet ligger i separatkloakeret opland. Der skal således ikke laves tillæg til spildevandsplanen. Regn- og spildevand skal holdes adskilt.

Der gælder maksimale befæstelsesgrader nævnt i bestemmelserne. Befæstes der mere, skal der ske intern forsinkelse af regnvandet inden afledning til offentlig regnvandskloak.

Ved eventuel forsinkelse af regnvandet, inden det ledes til forsyningens ledning, skal kloakprojekt indsendes til godkendelse hos Horsens kommune, Team Spildevand. Ansøgning om eventuel nedsivningstilladelse indsendes ligeledes til Team Spildevand, spildevand@horsens.dk

Klimatilpasning

Nedbør, i forhold til klima samt oversvømmelsesrisiko

Lund bæk er i dag rørført gennem lokalplanområdet. Oplandet opstrøms er 241 ha. Der er store lavninger, der virker som opstuvningsbassin på markerne syd for rundkørslen. Ny Silkeborgvej og begrænset rørdimensionering under vejen udgør en beskyttelse af området nord for vejen. Området ligger udenfor risikoområde i kommunens risikokort, og det vurderes, at der ikke er særlig risiko for oversvømmelse af den planlagte bebyggelse i forbindelse med kraftig regn.

Vandstigninger (hav, åer og søer), i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

Størstedelen af centret er beliggende i kloakopland A645 som udvides en smule mod syd øst. De 6 østligste boliger er beliggende i område A643. Disse 6 boliger leder regn- og spildevand til ledninger i Alidasvej. Alt efter befæstelsesgraden kan det blive nødvendigt at lave en intern forsinkelse af regnvandet fra dette område i form af et rørbassin. Et alternativ kunne være at lede noget af regnvandet til det bassin, der etableres i kloakopland A645, hvis det er muligt.

Det eksisteredne rørlagte vandløb og en spildevandsledning omlægges da disse er delvist beliggende under de kommende boliger. Ledningerne omlægges til nye ledninger med samme dimensioner blot med en anden beliggenhed.

Klimavand fra området ledes til en lavning i terrænnet som etableres i fællesarealet syd for de sydligset boliger. lavningen udformes som en lille grøft med fald vest mod bassinet i øst. Undervejs etableres et område uden fald, hvor der etableres en våd biotop.

For område A645 må den samlede udledning være 73 l/s. Det eksisterende byggeri har i dag et befæstet areal på ca. 5.058 og udleder derfor ca. 61 l/s. Der skal således etableres et bassin der samlet for kloakopland A645 forsinker regnvandet til 73 l/s. Størrelsen af dette bassin afhænger af befæstelsesgraden på de nye boliger plus det eksisteredne areale ved Plejecentret.

Der er, jf. retningslinje 8.1.2 i Kommuneplan 2017, udarbejdet en vandhåndteringsplan, der redegøre for oversvømmelsesrisikoen i lokalplanområdet og nedstrøms herfor. Klimatilpasning">http://kommuneplan2017.horsens.dk/dk/retningslinjer/klima--miljoe/klimatilpasning/

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder

I lokalplanforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Området hører under Fjernvarme Horsens forsyningsområde, og der forelægger et godkendt varmeprojektforslag, godkendt i byrådet den 6. oktober 2015.

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger indenfor indvindingsoplandet til Lund Vandværk. Grundvandsmagasinet er i dette område vurderet som velbeskyttet på grund af 20-30 meter tykke sammenhængende lerlag henover det grundvandsmagasin som Lund Vandværk indvinder fra. Lokalplanens formål vurderes ikke at udgøre en risiko for områdets grundvandsmagasiner.

Renovation

Boliger

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.