Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Det er lokalplanens formål, at

  • overføre området til byzone
  • udstikke retningslinjer for udformning af et nyt boligområde øst for Keldhøj, så der opnås en god helhedsløsning i forhold til et planlagt boligområde mod øst og den eksisterende bebyggelse og grønning og landskabelige sammenhæng.

For delområde 2 gælder

1.2.1 at formålet er, at

  • fastlægge anvendelsen til boligformål i form af parcelhuse og/eller tæt-lav bebyggelse
  • udstikke retningslinjer for bebyggelsens og fællesarealernes udformning, så der opnås en god sammenhæng med det omgivende landskab og grønning.

Redegørelse

  • Der kan ikke udlægges nye byudviklingsområder i Nim før byen er overført til byzone
  • For at sikre et fortsat udbud af nye boliger i Nim udlægges et nyt boligområde

 

2.1 Området er beliggende i landzone og er afgrænset som vist på kortbilag 1. Det omfatter matriklerne 1a, 1m, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 4a, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bl, 4bm, 4bn, 4bo,4n , 4o, 4p, 4q, 4r, 4t, 4u, 5ap, 5as, 5at, 5av, 5ay, 5aæ, 5aø, 5ba, 5bc, 5bd, 5be, 5bg, 5bh, 5bi, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo,5bp , del af 5n, 9e, 9h,10f,10g,10m,11k,12a,13a, 13o, 13q, 14d, 14n, 14s, 14u, 14v, 15aa, 15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15d, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15v, 15x, 15y,15æ, 15ø, 16h, 16k, 16l, 16m, 17a, 17e, 17h, 17i, 17k, 17l, 17o, 17p, 17q, 18a, 18b, 18c, 21aa, 21ab, 21ad, 21ae, 21ag, 21ah, 21ai, 21ak, 21al, 21am, 21an, 21ao, 21ap, 21aq, 21as, 21at, 21au, 21av, 21ax, 21ay, 21az, 21aæ, 21aø, 21b, 21ba, 21bb, 21bc, 21bd, 21be, 21bf, 21bg, 21bh, 21bi, 21bk, 21bl, 21bm, 21bn, 21bo, 21bp, 21bq, 21br, 21bs, 21bt, 21bu,21bv, 21bx, 21ca, 21cb, 21i, 21k, 21l, 21m, 21n,21o, 21q, 21r, 21s, 21t, 21u, 21v, 21x, 21y, 21z, 21æ, 21ø, 23b, 23e, 23f, 23g, 23h, 23i, 23m, 31e, 32a, 32b, 32c, 32d, 32e, 32f, 32h, 32m, 32o, 32p, 32t, 32u, 34b, 43d, 43f, 43g, 43h, 43i, 43k, 43l, 43m, 43n, 43o, 43p, 43q, 43r, 43s, 43t, 43u, 43v, 43x, 44a, 44c, 45b, 45c, 45g, 46d, 52, 55a, 55b, 55c, 55d, 55e, 55f, 55g, 55h, 57c, 61, 62, 63, 65, 67, 78a, 78b, 78c, 78d, 78e, 78f, 78g, 78i, 78k, 78l, 78m, 78n, 78o, 79, 81, 82a, 82b, 82c, 82d, 82e, 83, 7000b, 7000g, 7000l, 7000o, 7000p, 7000q, 7000s, 7000t, 7000v, 7000x Nim By, Nim og som vist på Kortbilag 1, samt alle matrikler, der udstykkes herfra.
Området overføres til byzone ved vedtagelse af denne lokalplan.

-

For delområde 1 gælder

-

For delområde 2 gælder

3.2.1 Området kan anvendes til tæt-lavt og/eller åben-lavt boligbyggeri med tilhørende grønne fællesarealer.

-

-

For delområde 2 gælder

5.1.1 Området har vejadgang fra Eslundvej via stamvej.

5.1.2 Veje og stier udlægges som private fællesveje/-stier.

5.1.3 På illustrationsplanen er vist hvor veje og stier i princippet anlægges.

5.1.4 Vej- og stiprojekt skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn samt redegøre for eventuelle terrænreguleringer (skråningsanlæg langs veje og stier) på tilstødende grunde uden for vejudlæggene. (Der henvises til vejledningen terrænreguleringer udarbejdet af Teknik og Miljø).

5.1.5 I alle blinde vejender skal der etableres vendemulighed for lastbiler ( renovationsvogne, flyttebiler mv.) jf. vejreglerne.

5.1.6 Ved vejtilslutninger skal skal det nødvendige oversigtsareal sikres jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne i kryds må der således ikke etableres rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 meter, ligesom beplantning, hække mv. skal holdes under en højde på 0,8 meter.

5.1.7 Den primære lokalvej (stamvejen) udlægges i en samlet bredde på min. 12 m, hvoraf de min. 5,5 m er kørebaneareal.
Der anlægges fortov i den ene vejside i en bredde på min. 2 m bredde. Det resterende vejudlæg anlægges som græsrabatter.
Vejen udlægges og indrettes til lav hastighed (30 – 40 km/t).
Vejen skal kunne forlænges og anlægges som adgang for evt. kommende boligområder mod øst.
Langs vejen plantes opstammede træer.

5.1.8 Den sekundære lokalvej (boligvejen) udlægges og indrettes til meget lav hastighed (10 – 20 km/t) og i en samlet bredde på 10 -18 m, hvoraf 5,0 m er kørebaneareal. Det resterende vejudlæg anlægges som græsrabatter med mulighed for nærlegeplads, fælles opholdsarealer samt regnvandshåndtering.

5.1.9 Mod Eslundvej skal matrikelskel for de enkelte parceller holdes i en afstand af min 5 m fra det eksisterende vejudlæg.

5.1.10 Der må ikke være direkte vejadgang fra de tilgrænsende grunde/parceller til stamvejen.

5.1.11 Der må etableres én overkørsel til den enkelte parcel. Overkørslen må anlægges i bredde på max. 4 meter.Hvis dagrenovationen ønskes afhentet på standpladsen på ejendommen, skal den anlægges, så den overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald.

5.1.12 Der anlægges en sti langs det fredede dige, jf. illustrationsplanen med forbindelse til det eksisterende stinet i grønningen ved Keldhøj. Stien anlægges i en afstand på min. 2 meter fra diget og i en bredde på min. 1,5 m.

Redegørelse

Det er et formål med bestemmelserne, at

  • vejene udformes uden større afgravninger og påfyldninger, så skrænter så vidt muligt undgås
  • stamvejen får et enkelt og overskueligt udtryk med en kurvet vejføring tydeliggjort af opstammede træer
  • at boligvejen får et levende udtryk gennem en mere usystematisk beplantning, hvor kørebanern reduceres til et minimum for at sikre en meget lav hastighed, der giver tryghed for legende børn.

For at nedsætte bilernes hastighed og understrege, at de færdes på de gåendes præmisser kan boligvejens kørebane udlægges med min. 3 m i fast kørebanebelægning (asfalt eller betonbelægningssten) og med sidearealer i græsarmeringssten langs begge sider. Derved synes kørebanen meget smal, så der må køres med forsigtighed.

-
For delområde 2 gælder

6.1.1 Der indrettes 2 parkeringspladser pr. parcelhusbolig og 1½ plads pr. tæt-lav bolig.

6.1.2 indenfor lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over 3.500 kg), campingvogne, både eller lignende.

7.1 Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

7.2 Området forsynes med vand fra Nim Vandværk.

7.3 Ved befæstelse mere end den befæstelsesgrad, der er angivet i nedenstående, skal regnvandet herfra forsinkes, inden det når til kloak. Se nedenstående kort.
Opland B164, B168, B169, B172, B175, B176, B177, B178, B179, B180, B181, B183, B185 samt del af B186 har en befæstelsesgrad på 0,24.
Opland B165 har befæstelsesgrad på 0,44.
Opland B167 og B170 har befæstelsesgrad på 0,52.
Opland B171 og B188 skal nedsive regnvand.

For delområde 2 gælder

7.4.1 Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til det offentlige kloaknet efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regnvand ledes til regnvandsbassiner, der i princippet placeres som vist på illustrationsplanen, og udformes efter anvisning fra Teknik og Miljø og efter intentionerne beskrevet under Lokalplanens indhold.
Regnvandsbassinet anlægges som en naturlignende sø med permanet vandspejl
og en dybde på min. 1 meter. Brinkerne anlægges med hældning på min. 1:5. De tilsås med naturgræs, der slås 1-2 gange årligt. På nord- og østsiden af bassinet plantes nogle få grupper af lignende træer og buske som på fællesarealerne.

7.4.2 Der skal etableres vejbelysningen i h. t vejreglerne.
Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan.

Redegørelse

Det er et mål, at udenomsarealer får en naturlignende karakter. Derfor anlægges regnvandsbassinet
som et naturlignende vandhul med permanent vandspejl. Grunden til, at der ikke plantes på syd- og vestsiden af bassinet er, at der på denne måde skabes bedre naturforhold, og dermed en bedre selvrensning af vandet i bassinet.

Der fastlægges befæstelsesgrader for at sikre regn- og spildevandsledninger ikke overbelastes med deraf følgende oversvømmelser.

-
For delområde 2 gælder

8.1.1 Afstanden for garager, carporte og udhuse til skel skal være min. 1 meter.

8.1.2Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter i forhold til det naturlige terræn efter byggemodningen skal godkendes af Teknik og Miljø.

8.1.3 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel ved åben-lav bebyggelse. Undtaget er dog terrænregulering i naboskel, såfremt der kan opnås enighed mellem berørte naboer.

-
For delområde 2 gælder

9.1.1 Tagbeklædning skal være med en ikke-refekterende overflade.
Som materiale kan vælges begrønnede tage, tagpap eller tegl-, beton-, eller natursten i mørke eller røde farver.

9.1.2 Facader skal fremstå pudsede eller vandskurede, i tegl, natursten og/eller træ. Mindre facadepartier kan være i andre materialer.

9.1.3 Der må ikke anvendes klare signalfarver.

9.1.4 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med husets arkitektur og materialeholdning.

Redegørelse

Begrundelsen for den nævnte materiale- og farveholdning er ønsket om at bebyggelsen vil falde så naturligt og diskret ind i landskabet.

-
For delområde 2 gælder

10.1.1 Fællesarealerne indenfor boliggruppen udlægges i græs med grupper af træer og buske.
Indenfor fællesarealerne kan der indrettes lege- og opholdspladser.
Der skal plantes opstammede træer langs vejen.

10.1.2 Grønne arealer udenfor boliggruppen udlægges som naturarealer med lavt plejeniveau.
Der plantes grupper af hjemmehørende, løvfældende træer og buske.

10.1.3 Der kan placeres overskudsjord fra anlæg af veje i det omfang, at det kan indpasses på en naturlig og brugbar måde og så det ikke er skæmmende i forhold til landskab og bebyggelse.

Redegørelse

Det er intentionen med området, at det kommer til at fremstå grønt og frodigt.
I bebyggelsen udlægges et gaderum i vekslende bredde. Kørebanen vil være ret smal og sidearealerne anlægges med græs og opstammede træer samt evt grupper af buske, og kan anvendes til fælles ophold. Opholdspladser kan belægges med fliser. der kan opsættes legeredskaber, anlægges bålplads mv.
Fællesarealer udenfor boliggrupperne må ikke komme til at ligne en fin, klippet græsplæne, men skal have karakter af naturområde. De tilsås med naturgræs, der slås max. én gang årligt. Derved fremelskes flora med vilde blomster. I arealerne plantes grupper af hjemmehørende, løvfældende arter af træer og buske, som eg, tjørn, slåen, vildæble mv. Der vælges fortrinsvis arter med spiselige bær og nødd

-
For delområde 2 gælder

-
For delområde 2 gælder

12.1.1 Der er medlemspligt for alle boliger inden for lokalplanområdet.

12.1.2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne arealer, når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning.

12.1.3 Indtil grundejerforeningen er oprettet forestår udstykkeren vedligeholdelsen.

12.1.4 Grundejerforeningen er efter påbud fra Horsens Kommune forpligtet til at udvide sit geografiske område, og optage medlemmer fra evt. kommende naboarealer.

12.1.5 Stamvejen skal danne adgang til et evt. fremtidigt byudviklingsområde øst for dette område.

12.1.6 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vedlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

12.1.7 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven