Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje kapitel 6 og Lov om private fællesveje kapitel 8, §27) udarbejdes et projekt for veje og stier i området, som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselsovens § 100. Før vejprojektet er godkendt kan der ikke udstedes byggetilladelse.

Museumsloven

Nim er meget rig på fortidsminder og Horsens Museum har derfor gennem årene undersøgt områder, som er udstykket og fulgt anlægsarbejder i byen. Stort set hele forhistorisk tid er repræsenteret i fundene i og omkring byen. Byens forgængere i form af landsbyer fra jernalderen, perioden 500 før vor tidsregning til 600 efter vor tidsregning, er kendt. Bondestenalder og bronzealder er ligeledes påvist både i den sydlige og nordlige del af byen. Og landsbyen har ligget fast på stedet siden den tidlige middelalder. Den allerseneste jernalder og vikingetiden synes at have ligget lige vest og syd for landsbyen.

Lokalplanen omfatter både de allerede etablerede byområder og et nyt boligområde. Allerede etablerede områder vil for den største del være arkæologisk færdigundersøgte, mens boligområdet Clemens kun er arkæologisk undersøgt inden for byggefelterne. For det nye boligområde gælder ligeledes, at en del er forundersøgt arkæologisk, mens størsteparten ikke er det. Det må derfor anbefales, at der forud for jordarbejder indhentes en udtalelse fra Horsens Museum. Herved kan forholdene omkring mulige fortidsminder i det konkrete område vurderes. Større udstykninger bør forundersøges systematisk. Museumslovens bestemmelser skal altid iagttages, herunder er det vigtigt, at museet kontaktes såfremt man ved gravearbejder støder på kulturhistoriske fund eller anlæg jf. museumslovens § 27. stk. 2.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Der ligger flere landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold inden for 1000 meter vest for den foreslåede nye afgrænsning af Nim i byzone.

Disse landbrug kan blive begrænset af at Nim kommer i byzone ved evt. planer om udvidelse af bedriften. I dag er Nim i landzone, og husene ligger i såkaldt samlet bebyggelse, der også giver restriktioner. Disse restriktioner skærpes dog, når der bliver tale om byzone.

Beskyttet natur mv.

Der er flere gadekær samt søer indenfor lokalområdet. Alle er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændringer. Flere af gadekærene er i dag indhegnet, og brinken ligger meget tæt på hegn, som står tæt på vej. I forbindelse med evt. fremtidige projekter, kan det med fordel indarbejdes, at disse gadekær renoveres. Dette kræver dog dispensation.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Der er dele af området, der er omfattet af hhv. kirkebyggelinje, vist med rød farve, og skovbyggelinje, vist med grønt. Se vedstående kort. Skovbyggelinjen søges ophævet for de ejendomme, der vil blive berørt af den.

Diger

Der er beskyttede diger indenfor lokalplanområdet. Digerne, som fremgår af ovenstående kortudsnit (orange streger), er beskyttet efter museumslovens § 29 a, og tilstanden af digerne må derfor ikke ændres. Det gælder derfor uanset digernes nuværende tilstand, at arealet, hvor digerne ligger eller har ligget, ikke må ændres.

Udstykninger indenfor lokalplanområdet skal holde en afstand på minimum 5 meter, anlæg af stier skal holde en afstand på minimum 2 meter fra diget.

Habitatbekendtgørelsen

Udførelse af planen vurderes hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter at kunne have en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget for de internationalt beskyttede naturområder, Natura 2000-områderne eller at kunne skade yngle- eller rastesteder for de strengt beskyttede arter, bilag IV-arterne.

Naturbeskyttelsesloven

Udførelse af planen vil ikke medføre tilstandsændringer i naturområder, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.