Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Vejnavn, delområde 2

Det fastlægges at vejen, som dækker bolig- og stamvej, får navnet Egelund.

Navnet er foreslået af Nim Lokalråd og er navnet på nabogården, hvorfra de kommende jorder og størstedelen af det nye boligområde, udstykkes fra.

 

Vand- & natura2000-planer

I hht. § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen1, skal der foretages en vurdering af, om lokalplanen kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV2 (strengt beskyttede arter i EU).

Nærmeste Natura 2000-område, nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal) 2 er beliggende ca. 7 km sydøst for området, og der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. Der er fundet bilag IV arter inden for et 10 km område, jf. registreringer fra Aarhus Universitet, DCE.

Vurdering

Pga. lokalplanens omfang og afstand til nærmeste Natura 2000-område, vurderer Horsens Kommune på baggrund af det oplyste, at gennemførslen af projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter Natura 2000-området er udpeget for. Endvidere vurderes det, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arter i området. Projektet vurderes således ikke at være i strid med bevaringsmålsætningerne for det anførte beskyttelsesområde og arter.

Jordbalance

Inden for delområde 2 skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for området, skal deponeres og anvendes inden for området.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring.

For boligerne skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

For erhvervet skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

Grundvand

Delområde 1 ligger indenfor et område med almindelige drikkevandsinteresser og delområde 1 ligger desuden delvist indenfor indvindingsoplandet til byens vandværk, Nim Vandværk. Da lokalplanen ikke ændrer på anvendelse eller udnyttelse af området vurderes lokalplanen ikke at have indflydelse på grundvandsbeskyttelsen og Nim Vandværks indvindingsinteresser.

Da delområde 2, der omhandler et nye boligområde, ligger indenfor et område med almindelige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplandet til Nim Vandværk, vurderes lokalplanen ikke at være problematisk i forhold til områdets grundvandsinteresser.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

Ved erhverv kan der gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme som opvarmningsform i den enkelte virksomhed.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Nim Vandværk.

 

Jordforurening

Delområde 1

Enkelte ejendomme i lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i betydningen ”registrering.” Dette betyder, at der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Mindre arealer i lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i betydningen ”registrering.” Dette betyder, at der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

  • der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.
  • der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.
  • i forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordregulativ.

Vilkårene stillet i medfør af ovenstående tilladelser skal uanset de øvrige lokalplanbestemmelser følges.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

 

Delområde 2

Planområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i betydningen ”registrering.”

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses, og kommunen skal underrettes.

 

Områdeklassificering

Som følge af jordforureningslovens § 50a klassificeres byzonen, som et område, der kan være lettere forurenet. Når Nim overgår til byzone betyder det, at byen områdeklassificeres.

Har kommunalbestyrelsen viden om, at et større sammenhængende område inden for byzone ikke er lettere forurenet, udtages området af områdeklassificeringen.

Udtagelsen af områder fra områdeklassificering sker med baggrunden i kommunens eksisterende kendskab til byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata.

Horsens Kommune planlægger at udtage dele af den kommende byzone af områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a.

Områderne der planlægges udtaget, er et større område mod nord samt et mindre områder i den centrale del og flere mindre områder i periferien af byzonen (vist med grøn farve).

Områdeklassificeringen medfører følgende begrænsninger og pligter:

I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S's spildevandssystem.

Området er delvist separatkloakeret og delvist fælleskloakeret. Spildevand ledes til Brædstrup renseanlæg.

Regnvand fra de separatkloakerede områder og overløb fra de fælleskloakerede områder afledes til Gudenåen.

Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til til den befæstelsesgrad, der er angivet i bestemmelserne og herunder. Overstiger befæstelsen denne befæstelsesgrad, skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden overholdes.

Spildevandsoplande

 

Ved befæstelse mere end den befæstelsesgrad, der er angivet i nedenståenden, skal regnvandet herfra forsinkes, inden det når til kloak.

Opland B164, B168, B169, B172, B175, B176, B177, B178, B179, B180, B181, B183, B185 samt del af B186 har en befæstelsesgrad på 24%.

Opland B165 har befæstelsesgrad på 44%.

Opland B167 og B170 har befæstelsesgrad på 52%.

Opland B171 og B188 skal nedsive regnvand.

Befæstelsesgrad er den del af en ejendom, der er bebygget eller befæstet, og hvor regnvand derfor ikke kan nedsive, men ledes bort til spildevands- eller regnvandsledning. Hvis befæstelsesgraden overstiger det tilladte, skal regnvandet forsinkes på egen ejendom.