Beliggenhed & eksisterende forhold

Området ligger i en nyplantet skov, med stiforbindelser til Stationsvej og Hattingvej . Om få år vil skoven give stedet en helt ny karakter, og den kommende rideskole vil komme til at ligge i en lysning omgivet af skov. Rideskolen udgør et areal på ca. 6,5 ha.

De eksisterende bygninger på Rugballegård består af en tidligere beboelsesbygning og service- og staldbygninger.

Den tidligere beboelsesbygning ligger i områdets sydlige del. Bygningen, der er bevaringsværdig, men i dårlig stand, fremstår i bindingsværk og med rødt tegltag. Syd for bygningen er der en stor, tilgroet have med flere bevaringsværdige træer. Nord for bygningen ligger et åbent græsareal omgivet af en hegnsbeplantning bestående af store bevaringsværdige træer.

Service- og staldbygninger er placeret langs en nord-syd gående akse i områdets østlige del og tegner sig som gavlhuse med en høj sokkel i rødt murværk, grå stålplade facader, rødt træværk og grå eternittage. Komplekset danner en fin helhed.

Mod nord og øst er der er et bevokset dige, der danner grænse til skovrejsningsområdet mod øst og til de kommende folde mod nord.

Mod øst er området omfattet af skovbyggelinie (300 meter) omkring Åbjergskoven. Det nordøstligste hjørne er omfattet af fortidsminde beskyttelse (100 meter) om jættestuen Grønhøj. Højdeforskellene inden for lokalplanområdet er meget begrænsede og varierer fra nord mod syd, (ca. 250 meter) ca. 2 meter.

Adgangen til Rugballegård sker fra Stationsvej via en grusvej, som er anlagt på Rugballegårds egne jorder. Yderligere 2 ejendomme (Stationsvej 86 og 90) har adgangsvej ad samme grusvej.

Den eksisterende beboelsesejendom. Nordfacaden består, som det ses, af bindingsværk. Nogle af de andre facader er murede og af senere dato

Staldbygningerne set fra syd mod nord. Arealet foran bygningerne vil blive brugt til ridebaner. Den afdækkede gavl er den gennemgående ryg i bygningskomplekset, som staldbygningerne knytter sig vinkelret på