Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen at:

1.1 fastlægge rammer for lokalplanområdet Rugballegårds anvendelse som ridecenter.

1.2 sikre vejadgang til ridecentret samt tilstrækkelig parkering for ridecentrets brugere og gæster.

1.3 fastlægge anvendelsesmuligheder for det eksisterende stuehus.

1.4 sikre at anvendelsen som ridecenter ikke skader områdets grundvandsmagasiner og drikkevandsindvinding.

1.5 give lokalplanen bonusvirkning jf. planlovens § 15, stk. 4, så udbygning i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser kan ske, uden forudgående tilladelse efter planlovens § 35 (landzonetilladelse).

Redegørelse

Formålet er i overensstemmelse med kommuneplantillæg 16-2013, som fastlægger rammeområdet til fritidsformål i landzone.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, eksisterende forhold og er en del af matr. nr. 35 a Hatting by, Hatting.

2.2 Lokalplanens afgrænsning er identisk med bygningsparcellen samt den eksisterende beplantning omkring denne.

2.3 Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone.

Redegørelse

Lokalplanområdet forbliver i landzone. Lokalplanen udformes med bonusvirkning jf. planlovens § 15, stk. 4.

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til ridecenter i form af ridehaller, hestestalde og ridebaner samt eventuelt én bolig. Der kan etableres servicefaciliteter i forbindelse med ridecentret som for eksempel café/cafeteria.

3.2 Det eksisterende stuehus kan anvendes til liberalt erhverv,restaurant/café, koldt madpakkehus eller én bolig i tilknytning til ridecentret som for eksempel beridderbolig eller for en opsynsmand.

3.3 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer, etableres anlæg til opsamling af regnvand samt øvrige tekniske anlæg primært til områdets forsyning.

Redegørelse

Området skal fremstå som et afgrænset område til fritidsformål (hestesport) i landzone.

4.1 Der kan ikke udstykkes indenfor lokalplanområdet. Dog kan der udstykkes for tekniske anlæg, som nævnt i § 3, med tilhørende nødvendigt udenomsareal for servicering af anlæggene.

Redegørelse

Dette sikrer muligheden for etablering af tekniske anlæg til området, hvis behovet opstår.

5.1 Adgangsvej til ridecentret foregår fra Stationsvej ad den eksisterende anlagte private fællesvej henover matr.nr. 35 a.

6.1 Al parkering skal foregå på de hertil udlagte arealer, som fremgår af Illustrationsplanen, samlet disponering.

6.2 Parkeringspladser /-arealer samt kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, og være udført med fald mod afløb, hvorfra der er kontrolleret afledning (til vandopsamlingsbassiner / forsinkelsesbassiner) og Bygholm sø.

Redegørelse

Kravene til håndtering af vejvand / overfladevand fra parkeringspladser og -arealer samt kørearealer er, at vandet skal samles op så det ikke nedsives til områdets vigtige grundvandsmagasiner.
Ved meddelelse af tilladelse til udledning af regnvand fra ridecenteret, vil der blandt andet blive stillet vilkår om etablering af sandfang og regnvandsbassin (med tæt membran) forinden udledning til Bygholm Sø.
For at nedsivning kan komme på tale, skal nedsivningen enten ske gennem filtermuld eller anden egnet og dokumenteret rensemetode.
Ridecenteret skal derfor fremsende et projekt for, hvordan ridecenteret kan indrettes, så Naturstyrelsens krav opfyldes.

7.1 Der må ikke etableres udendørsbelysning af ridebaner, folde, adgangsarealer m.v. uden forudgående ansøgning om landzonetilladelse og eventuelt byggetilladelse.

7.2 Regn- og spildevandsledninger skal på etableringstidspunktet opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.

Redegørelse

Eventuel belysning er ikke omfattet af lokalplanens bonusvirkning. Der skal ved ansøgning om eventuel udendørs belysning foretages en landskabelig vurdering og forudgående høring efter normal praksis ved ansøgning om landzonetilladelse.

8.1 Ny bebyggelse, tilbygninger, ridebaner, parkering og diverse anlæg skal placeres i henhold til Illustrationsplanen, samlet disopnering. Bemærk afstanden mellem stuehuset og nærmeste ridebane nord herfor, som skal være mindst 14 meter.

8.2 Der må ikke inden for 100 meter fra beskyttelseslinien / fredningsgrænsen omkring jættestuen "Grønhøj" opføres ny bebyggelse eller etableres nogen form for nye anlæg.

8.3 Nye ridehaller opføres som 2 sammenbyggede haller som vist på illustrationsplanen indenfor et byggefelt på 71 x 96 meter og med et adgangsareal mellem hallerne.

8.4 Ridehallerne forsynes med ovenlys i tagfladerne og får en højde på maksimum 12 meter målt fra det omgivende terræn eller fra det i byggetilladelsen angivne niveauplan.

Redegørelse

Udenom fortidsmindet er et fredet areal 26 x 24 meter - en fredningsgrænse. Kulturstyrelsen oplyser, at i sådanne tilfælde skal 100 meters beskyttelseslinjen måles fra kanten af fredningsgrænsen, og ikke fra fortidsmindets fod (som man normalt gør).

Ny bebyggelse og driftbygninger:

9.1 De nye ridehallers udformning skal følge principperne for de eksisterende bygninger med en "høj base" i tunge materialer som murværk / beton og en let facadebeklædning ovenfor.

9.2 Eksisterende bygningers udformning med den høje base i teglsten skal så vidt muligt bevares. Farven og overfladen kan ændres ved for eksempel vandskuring eller pudsning.

9.3 Facader kan beklædes med træ (ubehandlet eller malet i mørke farver efter jordfarveskalaen), eller andet plademateriale som for eksempel stål, fibercement, glas, polycarbonat. Udskiftning af facadebeklædning på eksisterende bygninger skal udføres i samme materialer og farver som de nye bygningers facadebeklædninger. Facadebeklædninger under et (eksisterende og nye bygninger) skal udføres i farver efter jordfarveskalaen.

9.4 Tagbeklædning må udføres i dæmpede farver efter jordfarveskalaen i materiale som tagpap, stål eller fibercement. Tagflader må ikke udføres med reflekterende eller blændende overflader.

9.5 Facader og tagflader, herunder store facadepartier i glas skal udføres med ikke reflekterende / ikke blændende overflader. Vindues- og dørpartier i almindeligt omfang er undtaget af bestemmelsen.

9.6 Der må etableres solvarme- og solcelleanlæg, hvis disse udføres antirefleksbehandlet og monteres plant eller parrallelt med facade eller tagflade.

9.7 Skiltning og reklamering, udover almindelig navne- og nummerskiltning, må ikke finde sted. Det kan dog tillades at ridehallerne forsynes med ridecentrets navn og eventuelt årstal for opførelsen. Navn og årstal skal udføres som "løse bogstaver" uden belysning.

Stuehus:
9.8 Renovering og vedligeholdelse af stuehuset skal ske med respekt for den oprindelige bygningsstil.

Redegørelse

Der er lagt vægt på at hele bygningskomplekset, nyt og gammelt, kommer til at harmonere, så nogle af kvaliteterne fra de eksisterende og markante tilbageblevne bygninger overføres til de nye bygninger. Derudover er der lagt vægt på at bebyggelsen i udformning, farver og materialer kommer til at falde naturligt ind i det unikke naturområde, som er og vil opstå midt i det nyetablerede skovrejsningsområde.

Foto, viser en "høj base" i tunge materialer som murværk på de eksisterende driftsbygninger.

10.1 Vandopsamlingsbassiner / forsinkelsesbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran.

10.2 Vandopsamlingsbassiner / forsinkelsesbassiner kan etableres efter Illustrationsplanen, samlet disponering.

10.3 Der skal etableres en tæt afskærmende beplantning som eksempelvis bøgehæk mellem stuehuset og den nærmeste ridebane nord herfor. Se Illustrationsplanen, samlet disponering.

Redegørelse

Kravene til håndtering af vejvand / overfladevand fra parkeringspladser og -arealer er, at vandet skal samles op, så det ikke nedsives til områdets vigtige grundvandsmagasiner.
Ved meddelelse af tilladelse til udledning af regnvand fra ridecenteret, vil der blandt andet blive stillet vilkår om etablering af sandfang og regnvandsbassin (med tæt membran) forinden udledning til Bygholm Sø.
For at nedsivning kan komme på tale, skal nedsivningen enten ske gennem filtermuld eller anden egnet og dokumenteret rensemetode.
Ridecenteret skal derfor fremsende et projekt for, hvordan ridecenteret kan indrettes, så Naturstyrelsens krav opfyldes.

11.1 Interne veje og mindst 100 P-pladser skal være anlagt i henhold til lokalplanens § 6 samt Illustrationsplanen, samlet disponering.

11.2 Vandopsamlingsbassiner for tag- og overfladevand samt forsinkelsesbassiner skal være udført i h.t. bestemmelserne i Lokalplanens § 10 samt illustrationsplanen, samlet disponering.

Redegørelse

Se redegørelse for bestemmelserne i henholdsvis §§´erne 6 og 10.

Ingen bemærkninger

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18).

Ingen bemærkninger

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.

15.3 Lokalplanen har bonusvirkning jf. planlovens § 15, stk. 4. Byggeri, ændret anvendelse af eksisterende bygninger og arealer samt eventuelle udstykninger, som er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser og øvrige bestemmelser kan ske uden forudgående tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse).

15.4 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.