Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

I forbindelse med etablering af ridecenter Rugballegård, skal der udarbejdes et tillæg 16 til kommuneplan 2013, som sikrer, at der kan udlægges et areal i det åbne land til rekreative formål.

Den eksisterende rideklub på Lovbyvej er eksproprieret til fordel for byvækst, og derved er der overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur om, at udvide kapaciteten af kultur og fritidstilbud eller erstatte eksisterende anlæg, som ønskes flyttet som følge af byudviklingen. I kommuneplanens retningslinier, er det målet at fritidsmulighederne og befolkningens adgang til natur- og friluftsområderne skal sikres og forbedres især tæt på boligområderne. Samtidig skal den rekreative brug af det åbne land ske under hensyntagen til natur, miljø og lokalbefolkningen. Rugballegård ligger i et område, hvor der jf. gældende kommuneplan er ønske om skovrejsning. Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med forslag til lokalplanen.