Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen herom er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

·    Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandindvinding

·    Naturbeskyttelseslovens, beskyttelseslinjer for henholdsvis skov og fortidsminde samt eventuelt skovlovens bestemmelser

·    Natura 2000, bilag IV arter og § 3 beskyttede områder

·    Den visuelle indvirkning på omgivelserne

Rugballegård Ridecenter placeres indenfor OSD område samt vandindvindingsopland, som forsyner en stor del af Horsens med rent drikkevand. Efter Naturstyrelsens notat om byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande vurderes ridecentret at være sammenligneligt med de bebyggelser og aktiviteter, der findes på ”Tilladelseslisten”, som er boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg. Disse er kendetegnet ved at have ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter og kan placeres i OSD-områder og nitratfølsomme indvindingsområder med krav om opfyldelse af Naturstyrelsens minimumsbetragtninger, som er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser.

En del af lokalplanområdet ligger indenfor skovbyggelinjen omkring Åbjergskoven. I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslaget søges Naturstyrelsen om ophævelse eller reduktion af skovbyggelinien, som kan være til hinder for fremtidige anlæg eller byggerier i forhold til Ridecentrets udfoldelsesmuligheder. I forhold til fortidsmindebeskyttelsen vurderes det at bestemmelsen i lokalplanen om overholdelse af 100 meter beskyttelseslinen fra fredningsarealet sikrer udsynet fra fortidsmindet Grønhøj tilstrækkeligt.

Horsens kommune vurderer, at Ridecentrets placering er i så lang afstand fra både natura 2000 områder og forekomster af bilag IV arter at disse ikke vil blive berørt af ridecentret.

Afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde er 1,9 km. På baggrund af den forholdsvis store afstand og projektets beskedne omfang vurderes ingen af arterne eller naturtyperne, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området at blive påvirket af lokalplanforslaget. Der er ifølge DCE, Aarhus Universitet fundet flere bilag IV arter i lokalplanområdet. Det drejer sig om arter af padder og flagermus samt markfirben og odder. Horsens Kommune har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet. Lokalplanområdet vurderes ikke at være egnet som raste-, yngle, eller voksested for bilag IV arter og projektet vurderes derfor ikke at ville påvirke disse arter i negativ retning.

Det vurderes i øvrigt at projektets / planens størrelse er af så begrænset omfang ikke at ville kunne påvirke ovenstående interesseområder væsentligt. Der findes ikke § 3 beskyttes natur indenfor eller i nærheden af lokalplanområdet.

Lokalplanområdet ligger i en nytilplantet skov og er derudover afgrænset af eksisterende fuldt udvokset beplantning. Etableringen af et nyt ridecenter i området vil derfor få meget lille visuel indflydelse på det omgivende landskab, fordi den eksisterende og nye beplantning vil skærme for indblik til området. For lysudfald fra ridecentret i vinterhalvåret vurderes det, at dette finder sit naturlige leje ved en begrænset åbningstid om aftenen. Hertil kommer at etableringen af den nye ridehal reguleres gennem lokalplanens bestemmelser i både udformning og materialevalg til at få så lidt visuel indflydelse på omgivelserne som muligt.