Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at etablere et Ridecenter på Rugballegård, som ligger på Stationsvej 82, 8700 Horsens. Ejendommen ejes af Naturstyrelsen og har tidligere været anvendt af Aarhus Universitet. Ridecenteret Rugballegård opstår som en fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, som i dag har til huse på Nørremarksgården på Lovbyvej, der nu er en del af det nye boligområde Bygholm Bakker. Mange af de tidligere driftsbygninger på Rugballegård er nedrevet og har derved skabt plads til, at der kan opføres en ny ridehal samt anlægges ridebaner.

Formål

Formålet med lokalplanen er at sikre, at der på matr.nr. 35 a Hatting by, Hatting - Stationsvej 82, 8700 Horsens kan etableres et ridecenter. Lokalplanen skal sikre, at der kan opføres en ny ridehal samt anlægges nye ridebaner. Endvidere skal lokalplanen sikre, at vejadgangen til ridecentret fortsat kan foregå ad den nuværende adgangsvej samt sikre, at der skabes parkerings muligheder i forbindelse med den daglige drift samt ved stævner. Ejendommen forbliver i landzone og udbygning i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og illustrationsplan sikres gennem lokalplanen, at kunne ske, uden forudgående tilladelse efter planlovens § 35 (landzonetilladelse). Endelig skal lokalplanen fastlægge de fremtidige anvendelses bestemmelser for det eksisterende stuehus, som er bevaringsværdigt.

Ejendommen Rugballegård ligger i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser - Rugballegård OSD´et. Grundvandsmagasinerne i området er udpeget som nitratfølsomme/sårbare på grund af et begrænset lerdække over magasinerne. Rugballegård ligger desuden indenfor indvindingsoplandet til et af kommunens største vandværker - Rugballegårdværket, som har en vigtig rolle i forhold til forsyning af byens borgere med rent drikkevand. Der er i lokalplanen bestemmelser om beskyttelse af grundvandsmagasinerne og drikkevandsinteresserne.