Tilladelser fra andre myndigheder

F.nr. 29128

Beskrivelse Th. Mathiassen 1951:
"Grønhøj" med udgravet jættestue.
Beskrivelse udfærdiget 1959 på grundlag af beretningen og konservator Thorvildsens artikel i Årbøger:
Jættestuen "Grønhøj". Højen, der måler ca. 20 m i diameter og er ca. 2,75 m høj, omslutter en polyedrisk jættestue, med gang ud gennem højsiden mod sydøst. Kammeret, der måler ca. 3,5 x 2,75 m og er 1,5-1,7 m højt, er sat af 8 sidesten og dækket af 2 overliggere. Gangen, der måler ca. 4 x 1 m og er godt 1 m høj, er sat af 4 sten i sydvestsiden, 3 i nordøstsiden og er ind mod kammeret dækket af 3 overliggere. Mellem kammer og gang 2 karmsten. Mellemrummene mellem sidestenene i kammer og gang udfyldt med tørstensmur. Højen er omsat med 60, ca. 1 m høje, randsten, hvis mellemrum ligeledes er udfyldt med mindre fliser. Højen er græsklædt, med en busk. I fredningen er indbefattet et rektangulært, indhegnet areal omkring højen, 26 x 24 m, og en ligeledes indhegnet sti, 20 x 3,5 m, der fra mindesmærket fører mod nord til Bygholm skov.

Fortidsminder

Lokalplanområdet grænser op til fortidsmindet - "Jættestuen Grønhøj" og er omfattet af en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 meter. Jf. Naturbeskyttelseslovens § 18 og Museumslovens §§ 29e og 29f. skal der tages stilling til, om der skal dispenseres fra beskyttelseslinjen eller beskyttelseslinjen skal ophæves /ændres. Fortidsmindet er af meget høj værdi og er beskyttet yderligere ved et fredet areal på 26 x 24 meter omkring gravhøjen. Det er under lokalplanens udarbejdelse vurderet, at der på grund af den høje fredningsværdi ikke kan dispenseres fra beskyttelseslinjen og at beskyttelseslinjen heller ikke kan søges ændret. Der er i lokalplanen optaget bestemmelser om byggeriets placering i forhold til beskyttelseslinjen omkring fortidsmindet. Se henholdsvis kort af fredningsareal og beskrivelse af fortidsmindet.

Kort over fredningsarealet omkring Jættestuen Grønhøj

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Det nærmeste landbrug er beliggende mere end 500 meter fra det lokalplanlagte område, hvorfor lokalplanen ikke vurderes at påvirke udvidelsesmulighederne for de nærmeste landbrugsejendomme.

Lokalplanen omfatter etablering af en rideskole på ejendommen Stationsvej 82, 8700 Horsens, og da dyreholdet forventes at udgøre mere end 15 dyreenheder (DE) er ejendommen omfattet af § 10 i husdyrbrugsloven. Der skal derfor udarbejdes en miljøtilladelse, hvoraf forskellige forhold som f.eks. støj, støv, lys, transport m.v. beskrives og vurderes i forhold til omgivelserne og de nærmeste naboer. Miljøtilladelsen udarbejdes efter lokalplanforslagets godkendelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter
Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Der er ifølge DCE, Aarhus Universitet fundet flere bilag IV-arter i lokalområdet. Det drejer sig om arter af padder og flagermus samt markfirben og odder. Horsens Kommune har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet.

Lokalplanområdet vurderes ikke at være egnet som raste-, yngle, eller voksested for bilag IV-arter og projektet vurderes derfor ikke at ville påvirke disse arter i negativ retning.

Samlet vurdering

Horsens Kommune vurderer således, at lokalplen kan vetages uden at indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i
området.

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Skovbyggelinje

Omkring Åbjerg skov er der en 300 meter skovbyggelinje. Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område. Skovbyggelinjens formål er at sikre skovens landskabelige værdier. Skovbyggelinjen måles 300 meter fra skovbrynet, og indenfor denne afstand er der forbud mod at bygge. Naturstyrelsen kan ophæve / reducere skovbyggelinjen, mens kommunen kan dispensere fra linjen. Skovbyggelinjen omkring Åbjerg skoven omfatter lokalplanområdets østligste del. Den øvrige del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje for den nytilplantede skov omkring Rugballegård.

Skovbyggelinjen vil blive søgt ophævet ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.