Øvrig planlægning

Vand- & natura2000-planer

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal)

Udpegningsgrundlaget pr. 31.12 2012 for området kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside: udpegningsgrundlag habitatområde/udpegningsgrundlag fuglebeskyttelsesområde.

Der kan kun vedtages en lokalplan hvis det vurderes at vedtagelsen af lokalplanen ikke medfører en forringelse af:

1. de naturtyper, som området er udpeget for
2. levesteder for de arter, som området er udpeget for
3. eller betydelige forstyrrelser for arterne som området er udpeget for.

Afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde er 1,9 km. På baggrund af den forholdsvis store afstand og projektets beskedne omfang vurderes ingen af arterne eller naturtyperne, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området at blive påvirket af lokalplanforslaget.

Samlet vurdering

Horsens Kommune vurderer således, at lokalplanen kan vedtages uden at skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.

Grundvand

Ejendommen Rugballegård ligger i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser – Rugballegård OSD’et. Grundvandsmagasinerne i området er udpeget som nitratfølsomme/sårbare (vist med kortet med lyse vandrette streger) på grund af et begrænset lerdække over magasinerne. Rugballegård ligger desuden indenfor indvindingsoplandet til et af kommunens største vandværker – Rugballegårdværket – som årligt indvinder 1.700.000 m³ grundvand fra 6 boringer. Vandværket har en vigtig rolle i forhold til forsyning af byens borgere med rent
drikkevand. Flere af vandværkets boringer ligger i kanten af Åbjergskoven,og den nærmeste boring DGU nr. 107.823 ligger mindre end 300 meter fra ejendommen. Se kortet nederst på siden.

Indvindingen fra vandværkets boringer medfører, at der omkring boringerne opstår en såkaldt sænkningstragt. Det betyder, at når der pumpes vand op vil grundvandsspejlet sænke sig omkring boringen; mest tæt ved boringen og mindre udefter. Grundvandsspejlet vil blive tragtformet omkring boringen. Tragtens størrelse vil afhænge af, hvor meget vand der pumpes op, og hvor hurtigt vandet strømmer hen til boringen. På baggrund af sænkningsberegninger (foretaget i computerprogrammet BEST, som kommunen anvender i forbindelse med udarbejdelse af vandindvindingstilladelser) er der beregnet sænkninger af grundvandsspejlet på omkring 10-30 cm omkring ejendommen Rugballegård. Sænkningen er større jo tættere på indvindingsboringen man befinder sig, således er der inde omkring boringen sænkninger på 70-80 cm. Det er en betydelig sænkning, og den vurderes at give anledning til en forceret grundvandsdannelse til magasinerne i området, og en øget risiko for at trække en eventuel forurening ned til grundvandsmagasinet.

Omkring vandværkets boringer er der i forbindelse med vandværkets vandindvindingstilladelse udlagt en 300 meter beskyttelseszone (vist på nedenstående kort med lyseblå cirkler), hvor indenfor der ikke må etableres nedsivningsanlæg til husspildevand. Omkring ejendommens egen husholdningsboring DGU nr. 107.936 er der også udlagt en 300 meter beskyttelseszone.

 

På grund af grundvandsmagasinernes sårbarhed og for at optimere beskyttelsen af grundvandsmagasinerne, er der i dag plantet skov på store dele af de arealer, der tilhører ejendommen, en skovrejsning som er finansieret af Naturstyrelsen, Horsens Vand og Horsens Kommune.

En kommende udnyttelse af ejendommen Rugballegård til ridecenter må altså ikke medføre en risiko for forurening af områdets grundvandsmagasiner.

På baggrund af Naturstyrelsens notat om byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, vurderes ridecenteret at være sammenlignelig med de bebyggelser og aktiviteter, som findes på ”Tilladelseslisten”, som er boliger og mindre
grundvandstruende virksomheder og anlæg. Boliger, mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg er kendetegnet ved at have ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter. Disse kan placeres i områder med særlige
drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder i særlige tilfælde, men Naturstyrelsen stiller krav om, at følgende minimumsbetragtninger skal være opfyldt:


1. Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

2. Regn- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.

3. Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Støj fra virksomheder

I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel.

Jordforurening

Der har i perioden 1944-1989 været drevet maskinfabrik på ejendommen. Aktiviteten har ikke medført en registrering af ejendommen efter jordforureningsloven.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området ligger udenfor kloakopland. Spildevand og regnvand skal således håndteres på egen grund.

Der skal ansøges om tilladelse til udledning af regnvand og spildevand. Spildevandet skal forinden udledning renses.

Kravene til håndtering af vejvand/overfladevand fra parkeringspladserne og de øvrige kørearealer er, at vandet skal samles op således, at det ikke nedsives til områdets vigtige grundvandsmagasiner. Regnvandet fra parkeringspladserne skal derfor udledes til Bygholm
Sø, hvilket kræver en udledningstilladelse.

Ved meddelelse af tilladelse til udledning af regnvand fra ridecentret, vil der bl.a. blive stillet vilkår om etablering af sandfang og regnvandsbassin (med tæt membran) forinden udledning til Bygholm Sø.

For at nedsivning kan komme på tale, skal nedsivningen enten ske gennem filtermuld eller anden egnet og dokumenteret rensemetode.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring.

For eventuel bolig skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

For erhverv (rideskolen) og eventuelt liberalt erhverv, restaurant, med videre skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Eventuel opvarmning af bygninger sker ved individuel opvarmning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fremadrettet fra Horsens Vand A/S, Hatting Vandværk.

 

Luftfoto, der viser Nitratfølsomme indvindingsområder samt vandboringer og de udlagte 300 meter beskyttelseszoner (vist som lyseblå cirkler)