Lokalplanens indhold

Lokalplanens formål er at sikre en fysisk udvikling af områdets eksisterende skole. Med lokalplanen fastlægges retningslinjer for de bevaringsværdige facader mod Hulvej, der sikres sammenhæng mellem den eksisterende bebyggelse og nyt byggeri og mulighed for nedrivning af bevaringsværdig bygning, Hulvej 9. Den fremtidige udbygning skal understøtte områdets karakter. Hulvej skolen ligger i bymæssige omgivelser med tæt bebyggelse på 4 etager samt beliggende ved det store grønt område, Nordre Kirkegård.

Lokalplanen giver mulighed for at optimere det eksisterende byggeri med tilbygning på eksisterende bebyggelse mod skolegården og nyt byggeri som huludfyldning i facaderækken. Lokalplanen udlægger et byggefelt, som omfatter Hulvej 7 og 9, dermed skabes der mulighed for at sikre en sammenhængende facaderække på Hulvej.

Kik fra Nordre Kirkegård med Hulvej 7 og 9 i baggrunden

Hovedindgang til Hulvej Skole, Hulvej 19

Kik mod Hulvej 9 og bruddet i etageejendommenes facaderække

Den fremtidige udvidelse indenfor lokalplanområdet skal blandt andet følge principperne, der er vist på nedenstående lokalplankort og illustrationsplan:

  • Planen viser disponering af byggefelter og friarealer.
  • Disponeringen af området tager hensyn til områdets bynære placering, karakter og kulturmiljøet ved Nordre Kirkegård.
  • Der anvises byggefelt lang eksisterende byggeri mod skolegården og dermed skabers mulighed for at udbygge og optimere det eksisterende byggeri. Bygningernes facader mod Hulvej bevares.
  • Lokalplanen muliggør opførelse af nyt byggeri, som huludfyldning i facaderækken langs Hulvej. Det er muligt at nedrive det bevaringsværdige byhus på Hulvej 9 samt Hulvej 7 (ikke bevaringsværdigt) og dermed sikre en sammenhængende facaderække langs Hulvej.
  • Der er fastsat bestemmelser i lokalplanen, som sikrer at nyt byggeri tilpasses de eksisterende bevaringsværdige facader og områdets karakter.

Illustrationsplan

På tegningen ses den eksisterende skolegård med muligheder for leg og aktiviteter