Miljøscreening

Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslagene ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Teknik og Miljø vurderet planens påvirkning af miljøet i forhold til den eksisterende lokalplans miljøpåvirkning. Set i forhold til ændring af den eksisterende plan vurderes det, at det planlagte ikke vil medføre væsentlig ændret indvirkning på miljøet. Områdets anvendes fastlægges fortsat til skole. Lokalplanområdet er på cirka 3.800 m² og danner rammer om en skole i bynære omgivelser tæt ved bymidten og Nordre Kirkegård åbne grønne areal.

Formålet med planlægningen er at sikre en fysisk udvikling af skolen og dermed skabe bedre forhold for skolens elever. Desuden sikres de bevaringsværdige bygninger samt nybyggeri tilpasses den eksisterende kontekst og karakter.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøer. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens §3, stk 1, nr 3.