Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje (Vejloven) kapitel 6, henholdsvis Lov om private fællesveje kapitel 8, §27) udarbejdes et projekt for den nævnte sti i planen, som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselslovens § 100.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Horsens Kommune har foretaget en foreløbig habitatvurdering og på den baggrund konkluderer, at det ansøgte ikke vil:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

Museumsloven

Horsens Museum har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet og har følgende bemærkninger:

Lokalplanområdet fremstår stærkt bebygget og befæstet, og sandsynligheden for, at der er bevarede fortidsminder indenfor lokalplanområdet er lille. Museumsloven er fortsat gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Der er tinglyst følgende på ejendommen, som kan have betydning for realisering af fremtidigt byggeri: Deklaration tinglyst den 20. april 1990. Deklarationen omhandler kabler placeret på matr. nr. 891e Horsens Bygrunde.

Lokalplan 2016-9 udlægger en del af dette areal til byggefelt.

Luftfoto med rød markering, der viser området